קול קורא להקמת דוכני מכירה של אומנות, יצירה, מלאכת יד, הפעלות, ומזון במדרחוב זכרון יעקב

קול קורא להקמת דוכני מכירה של אומנות, יצירה, מלאכת יד, הפעלות, ומזון במדרחוב זכרון יעקב תשפ"א

 

 

המועצה המקומית זכרון יעקב מעוניינת לקבל בקשות מאומנים ויוצרים, מפעילי סדנאות יצירה והפעלות אחרות ויצרנים של תוצרת מקומית העומדים בתנאים כפי שיפורטו במסגרת "קול קורא" זה, להקמת דוכנים במדרחוב בזכרון יעקב.

מפעילי הדוכנים אשר בקשתם תאושר יבחרו על ידי הוועדה המשותפת המורכבת מנציגי המועצה, נציגי עמותת זמארין ונציגי מינהלת העסקים בלב המושבה (להלן – "מפעילי הדוכנים" וה"וועדה המשותפת" בהתאמה). מפעילי הדוכנים יישאו בעלויות הקמת הדוכן ופירוקו, תוך עמידה בתנאי נראות הדוכן, כפי שיקבעו על ידי הוועדה המשותפת ובהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידה במהלך השנה.

התמורה בעבור הזכות להקמת דוכן מפורטת בסעיף 4 לדברי ההסבר ותשולם על ידי מפעיל הדוכן בהתאם למאפייני הדוכן לעמותת זמארין (להלן – "העמותה"). התמורה תיועד לקיום אירועי תרבות ואמנות במרחב העסקי (מדרחוב, חצרותיו וגן טיול) בלב המושבה.

עמותת זמארין תהיה הגוף המטפל בקבלת התשלום, מתן קבלות וחובת הדיווח.

המועצה המקומית פועלת לסייע למרחב העסקי המתמודד עם הישרדותו בשל חשיבותו של המרחב לכלכלה המקומית. לכן תאפשר המועצה למינהלת העסקים ולעמותת זכרון יעקב שלי ליזום אירועים במתחם המדרחוב וסביבותיו בתיאום עם המועצה ועמותת זמארין. מובהר למען הסר ספק כי אין באמור כדי להתיר גביית כספים, על ידי מינהלת העסקים ו/או על ידי עמותת זכרון יעקב שלי, על הצבת דוכנים ו/או כל מטרה אחרת במרחב הציבורי. הגבייה תתבצע על ידי עמותת זמארין בלבד.

 

אופן קביעת הדוכנים וסוגם

מספר הדוכנים המקסימלי אותו ניתן להקים במדרחוב הינו 50 בכל יום פעילות. לצורך בחירת הדוכנים  הוועדה המשותפת תקבע את הקריטריונים ובהם איפיון סוגי/תכני הדוכנים שיאושרו להצבה, מספרם, מיקומם ואופן פריסתם במרחב, תוך שימת לב לפעילות העסקים הפועלים במדרחוב באופן קבוע, ותוך מתן העדפה לדוכנים אשר יציעו מוצרים או שירותים שאינם נמכרים על ידי בעלי העסקים במדרחוב. הוועדה המשותפת תפעל למניעה או צמצום הפגיעה בעסקים קיימים וכל שיקול אחר כפי שתמצא לנכון.

יובהר כי חל איסור מוחלט על מכירת מוצרי טבק, מוצרי עישון וכלים או אביזרים המשמשים לצורכי עישון.

הוועדה המשותפת תבחן את כל הבקשות שיוגשו להקמת דוכנים תחליט מהו מספר הדוכנים שניתן להקים באותו המועד ותקבע לכל מפעילי הדוכנים שיאושרו על ידה את מיקומם של הדוכנים בכל יום פעילות תוך שמירה על שיוויון בנסיבות העניין וזאת ביחס לאופן בחירת הדוכנים, לימי הפעילות השונים, וביחס למיקומם במדרחוב.

הוועדה המשותפת שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כל בקשה שהיא, או לדחות כל בקשה שהיא או את כל הבקשות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ה"קול קורא" במשרדי העמותה וכן באתרי האינטרנט של המועצה ושל העמותה.

כתובת אתר המועצה: www.zy1882.co.il כתובת אתר העמותה  www.zamarin.org.il

שאלות או הבהרות ניתן לקבל ממחלקת התרבות בעמותה בטלפון: 04-6297000 או בדואר אלקטרוני: zy.tarbut@zamarin.org.il

הבקשות להצבת דוכנים יוגשו ידנית או בדואר אלקטרוני למחלקת התרבות בעמותה. הבקשות יכללו פרטים מירביים ביחס לדוכן, לפעילות המתוכננת בו ו/או למוצרים אותם מתכוון המבקש למכור בדוכן. כן תכלול הבקשה פרטי איש קשר ומספר טלפון וזאת על מנת לאפשר לעמותה לשלוח שאלות, הודעות ועדכונים ככל שיהיו.

 

זיו דשא

ראש המועצה המקומית זכרון יעקב

                                 

לצפייה והורדה של מסמכי בקשת ה"הקול קורא" לחצו כאן