מכרזים

קבלת הצעות מחיר לאספקת טובין – ציוד יצירה

1. על הזוכה בהליך זה לספק לעמותה ציוד יצירה על פי דרישת העמותה וכמפורט בטופס הצעה המסומן כנספח א' להלן.

2. תנאי האספקה הינם: עד שבוע

3. תנאי תשלום התמורה הינם: תנאי שוטף + 60 יום. 

4. תיאור מפורט של השירות או הסחורה הנדרשת מופיע בנספח ב'.

 

 לפרטי המכרז לחץ כאן