מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת צהרונים וקייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית זכרון יעקב

מכרז פומבי מס' 2023/02
להפעלת צהרונים וקייטנות עבור עמותת
זמארין בתחום המועצה המקומית זכרון
יעקב
אפריל 2023
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 2 -
מכרז מס' 2023/02
להפעלת צהרונים וקייטנות עבור עמותת
זמארין במועצה המקומית זכרון יעקב
תוכן עניינים
מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים
נספח א')1 – )פרטי המציע
נספח א')2 – )ניסיון המציע
נספח א')3 – )פרטי הצוות המוצע
נספח א')4 – )נוסח ערבות מכרז
נספח א')5 – )תצהיר והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקת עברייני מין
נספח א')6 – )תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח א')7 - )הצהרה על העדר ניגוד עניינים
נספח א')8 - )תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות
נספח א')9 – )אישור רו"ח בדבר מחזור כספי
נספח א')10 – )חלקים חסויים בהצעה )אופציונאלי(
מסמך ב' – הצעת המשתתף.
מסמך ב')1 – )הצעת והצהרת המציע
מסמך ב')2 – )אופן קבלת החלטה ובחירת הזוכה
מסמך ג' – הסכם ונספחיו.
נספח ג')1 – )נוסח ערבות ביצוע
נספח ג')2 – )נספח דרישות ביטוח
נספח ג')3 – )בוטל
נספח ג')4 - )תנאים כליים להפעלת צהרונים וקייטנות
נספח ג')5 – )רשימת המבנים להפעלת התוכנית.
נספח ג')6 – )מסמך א' למסמכי המכרז - ההזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים )כולל
נספחיו(.
נספח ג')7 – )מסמך ב' למסמכי המכרז – הצעת המשתתף )כולל נספחיו(.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 3 -
לוח זמנים לעריכת המכרז:
 מועד פרסום מסמכי המכרז: החל מיום א', ה- 2023.04.30.
 מועד הגשת שאלות הבהרה: עד ליום א', ה-2023.05.07 בשעה 00:12.
 מועד הגשת הצעות: עד ליום א', ה-2023.05.14 בשעה 00:12.
 מועד פתיחת תיבת המכרזים: ביום ב', ה- 2023.05.15 בשעה 00:13.
 תוקף ערבות השתתפות : עד ליום 2023.08.15( כולל(.
העמותה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 4 -
מסמך א'
הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים
מבוא
1 .עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב אשר הינה עמותה עירונית בבעלות מלאה של
המועצה המקומית זכרון יעקב )להלן: "העמותה" או "המזמינה" ו"המועצה", בהתאמה(, מתכבדת
להזמין הצעות להפעלת צהרונים ו/או קייטנות בבתי הספר במועצה המקומית זכרון יעקב )להלן:
"צהרונים וקייטנות"(.
2 .את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העמותה בכתובת
php.index/il.org.zamarin.www://https או לקבל במשרדי העמותה, בתיאום מראש, בכתובת רח'
שירה 5 ,זכרון יעקב )להלן: "משרדי העמותה"(, החל מיום 2023.04.30 ,בימים א' – ה', בשעות העבודה
של העמותה, )למעט ימי ו' וערבי חג(.
3 .כל תשובה מהמזמין ו/או מנציגו ו/או מטעמו תהיה רק בכתב ואין תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך
אחרת.
כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות לגביה בין אם על ידי תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
5 .השירותים הנדרשים:
1.5 .מטרת הפעלת הצהרונים והקייטנות הינה פעילות חינוכית חווייתית בחופשת הקיץ, בין
התאריכים 2023.07.23–2023.08.10 בימים א'-ה' עד השעה 30:16( להלן: "תקופת
ההפעלה"( ע"פ החלוקה הבאה:
;07:30-13:00 :קייטנה. 5.1.1
;13:00-16:30 :צהרון. 5.1.2
3.1.5 .קהל היעד הינו ילדי כיתות א' עד ד';
4.1.5 .כמות משוערת של כ-100 ילדים בכל מחזור )נתונה לשינויים(.
2.5 .המזמין יהיה רשאי אך לא חייב לשנות את תקופת ההפעלה ו/או לקבוע תקופות הפעלה
נוספות במהלך תקופת ההתקשרות כהגדרתה בסעיף 6 להלן, לרבות אך לא רק במהלך
תקופות האופציה כהגדרתן בסעיף 6 להלן.
3.5 .מטרת הפעלת הצהרונים ו/או קייטנות הנה פעילות חינוכית חווייתית בחודש יולי ועד אמצע
אוגוסט. קהל היעד הינו ילדי כיתות א'-ד'.
4.5 .על המציע להציע במסגרת הצעתו מנהל/ת ומפעילי קייטנה אשר יועסקו על ידי המפעיל
במשרה מלאה ויעבדו בצהרונים ו/או קייטנות העמותה בלבד במהלך תקופת ההפעלה )להלן:
"המנהל מטעם המציע"(.
המציע יפרט את רשימת אנשי הצוות וכישוריהם במסגרת נספח א')3 .)החלפת המנהל אך
ורק באישור מראש ובכתב מאת העמותה.
5.5 .מובהר כי ההסכם שיחתם עם המציע הזוכה אינו יוצר בלעדיות בינו לבין העמותה וכי
העמותה תהא רשאית קייטנות נוספות במהלך תקופת מתן השירותים לרבות תקופות
האופציה ויתכן גם כי המנהל מטעם המציע ידרש לפיקוח גם על קייטנות אלו, במקרה זה
תשולם למציע הזוכה תוספת בהתאם להצעת המחיר שיגיש בהליך. מודגש סעיף זה הינו
אופציונאלי ולמזמינה שמורה הזכות להפעילו ככל ויעלה הצורך )להלן: "השירותים
הנוספים"(.
6.5 .המציע יפעל על פי הוראות הדין, הנחיות משרד החינוך הרלוואנטיות, הוראות המכרז על
נספחיו, ההסכם על נספחיו ובפרט נספח ג')4 – )תנאים כלליים להפעלת צהרונים וקייטנות
- ולא יגבה תמורה מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות ובנספח ג')4 )כאמור.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 5 -
6 .תקופת ההתקשרות:
1.6 .ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים החל ממועד החתימה על החוזה )להלן: "תקופת
ההתקשרות"(.
2.6 .לעמותה עומדת אופציה להארכת ההתקשרות, כל פעם ב-12 חודשים נוספים, עד למקסימום
של 5 שנים סה"כ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.6 .לעמותה הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי, במקרה שהזוכה לא יעמוד
בדרישות מכרז זה על כל ההיבטים שבו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי עמידה בדרישות
וכיו"ב.
4.6 .מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא למזמין הזכות להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה 60 ימים מראש ובכל
מקרה לא פחות מ-30 יום ממועד פתיחת מחזור.
7 .תנאי סף:
רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא יחיד או תאגיד רשום כדין, העומד בעצמו במועד הגשת הצעה
למכרז, בכל התנאים המצטברים להלן, המהווים תנאי סף:
תנאי סף מקצועיים:
1.7 .המציע הינו בעל ניסיון מוכח בהפעלת צהרונים ו/או קייטנות עבור שלוש )3 )רשויות מקומיות
לפחות במשך 3 שנים מתוך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז לפחות.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, המציע יפרט את ניסיונו כאמור לעיל במסגרת נספח א')2)
ויצרף להצעתו המלצות משלוש רשויות מקומיות שונות לפחות. מובהר בזאת כי המציע
רשאי לצרף המלצות נוספות מרשויות מקומיות נוספות לצורך בחינת איכות הצעתו כפי
שיפורט להלן.
2.7 .המנהל מטעם המציע עונה על אחד או יותר מתנאים אלו:
1.2.7 .בעל תעודה של מורה או מדריך מוסמך, או מדריך מקצועי מוסמך, או בוגר
באוניברסיטה בתחום החינוך )או החינוך המיוחד(, או בוגר מכללה להוראה מוכרת
ובעל ותק של 3 שנים לפחות בהוראה או בהדרכה )במקרה שהוזמנו מדריכים
מקצועיים בתחום התמחותם לקייטנה.
2.2.7 .בוגר אחד מקורסי ההכוון המאושרים על ידי מינהל החברה והנוער.
3.2.7 .כל מדריך בוגר כיתה י"ב המשמש בפועל מדריך בתנועת נוער לרבות במסגרת שנת
שירות ובעל תעודה בתוקף שהנפיק מינהל החברה והנוער המעידה על כשירותו
כמנהל קייטנה וכמדריך ראשי, בתנאי שפעילות זו היא פעילות המשך מול אוכלוסייה
דומה.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, המציע יצרף להצעתו העתק נאמן למקור של תעודת סיום
התואר/ ההסמכה הרלוונטית.
3.7 .המנהל מטעם המציע הינו בעל ניסיון בהפעלת צהרונים ו/או קייטנות במשך 3 שנים מתוך 5
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז לפחות.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, המציע ימלא את פרטי המנהל מטעם המציע במסגרת נספח
א')2 )להצעתו ויצרף קו"ח של המנהל.
תנאי סף פיננסיים:
4.7 .המציע בעל מחזור כספי שנתי )הכנסות לא כולל מע"מ( בסכום של לפחות 000,000,2( ₪ שני
מיליון שקלים חדשים( בשנים 2020 ,2021 ו-2022 מהפעלת צהרונים וכן לא נרשמה לגביו
הערת "עסק חי".
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 6 -
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, המציע יצרף אישור רו"ח על מחזור כספי בנוסח נספח א')9)
המצורף.
תנאי סף כלליים:
5.7 .המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בגובה 000,10( ₪ עשרת אלפים
שקלים חדשים(, ערוכה וחתומה כמפורט בנספח א')4 )המצ"ב, על שם המציע בלבד.
6.7 .המציע עומד בכלל דרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א-2001 והתקנות לפיו.
8 .המציע יצרף להצעתו את האישורים והמסמכים כמפורט:
1.8 .על המציע לצרף תוכניות עבודה קיימות לצהרונים והקייטנות שיפעיל בעמותה. אורך התוכנית
הנדרש הינו 15 ימי עבודה. על התוכנית להיות מגוונת ומותאמת גילאים.
2.8 .על המציע לצרף רשימת חברות המוכרות כחברות נותני שירותי חוגים ופעילויות חיצוניים
איכותיים אשר המציע עובד עמן.
3.8 .על המציע להמציא לעמותה את רשימת העובדים הנוכחית בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח א')3)
ולציין את שמות העובדים הנוכחיים, שנות הניסיון, כישוריהם, השכלתם והמלצות, ככל שישנן,
עבור כל עובד של המציע שייתן שירותים בצהרונים וקייטנות בהתאם להוראות מכרז זה
4.8 .אישור עוסק מורשה על שם המציע.
5.8 .אישור ניכוי מס במקור על שם המציע.
6.8 .כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976:
1.6.8 .אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך
מוסף, התשל"ז 1976( להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח
לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק
מע"מ.
2.6.8 .תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 ,חתום על ידי מורשי
החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח נספח א')6.)
7.8 .המציע יצרף להצעתו את פרטי המציע על גבי נספח א')1.)
8.8 .המציע יצרף להצעתו את ניסיון המציע על גבי נספח א')2.)
9.8 .המציע יצרף את ערבות המכרז בנוסח נספח א')4.)
10.8 .המציע יחתום על תצהיר והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקת עברייני מין על גבי
נספח א')5.)
11.8 .המציע ימלא הצהרה על היעדר ניגוד עניינים על גבי נספח א')7.)
12.8 .המציע יחתום על תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות על גבי נספח א')8.)
13.8 .המציע יצרף אישור רו"ח בדבר מחזור כספי בנוסח נספח א')9.)
14.8 .במידת הצורך, המציע ימלא את החלקים החסויים בהצעתו על גבי נספח א')10 – )אופציונאלי.
15.8 .המציע ימלא ויחתום על הצהרת והצעת המציע על גבי נספח ב')1.)
16.8 .מציע שהוא תאגיד יצרף גם את האישורים כדלקמן:
1.16.8 .צילום תעודת רישום התאגיד.
2.16.8 .תדפיס מעודכן, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, של רישום התאגיד מרשם
החברות/השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות/השותפים.
3.16.8 .אישור מעו"ד/רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את
התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.
17.8 .ככל שהמציע הינו עוסק יצורפו בנוסף:
1.17.8 .צילום תעודת זהות של העוסק.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 7 -
2.17.8 .אישור עו"ד כי החתימות על גבי המכרז הינן של העוסק ומחייבות אותו לכל דבר ועניין.
18.8 .המציע יצרף מסמכי הבהרות ו/או הודעות העמותה ביחס למכרז במידה ופורסמו.
19.8 .המציע יצרף את כל מסמכי המכרז והנספחים כשהם מלאים כנדרש וחתומים בתחתית כל עמוד
בחותמת המציע וחתימת מורשה חתימה מטעמו.
9 .ערבות מכרז
1.9 .על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי, לטובת עמותת זמארין,
שתהיה בסך של 000,10( ₪ עשרים אלף שקלים חדשים(, וזאת להבטיח את המצאת וחתימת המציע
על כלל המסמכים הנדרשים לפי תנאי הסכם זה במקרה של זכייתו במכרז, )להלן: ערבות המכרז(.
הערבות תהיה בתוקף עד ליום 2023.08.15( כולל( ובהתאם לנוסח נספח א')4 )המצ"ב במדויק.
הערבות תהיה על שם המציע בלבד. מציע שלא יגיש ערבות בנקאית בהתאם לסעיף זה ולנוסח
המצ"ב בנספח א')4 )הצעתו תיפסל.
2.9 .העמותה תהיה רשאית לממש את הערבות ולחלט את סכום הערבות כפיצוי מוסכם וקבוע מראש
ללא הוכחת נזק אם המציע לא יקיים את התחייבויותיו כאמור לעיל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות
אחרת של העמותה, לרבות הזכות לתבוע את המציע, בגין מלוא היקף נזקיה שנגרמו לה עקב הפרת
ההתחייבות על ידו.
3.9 .לפי דרישת העמותה יוארך תוקף ערבות המכרז מעת לעת ע"י המציע, לתקופות נוספות שאורכן
יקבע ע"י העמותה, וזאת לא יאוחר מ- 15 יום לפני יום פקיעת הערבות, וזאת עד להחלטת הרשות
על הזוכה במכרז.
10 .התחייבויות ואישורים שיידרשו מהמציע הזוכה
1.10 .הצעת המציע תעמוד בתוקף 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במהלך תקופה
זו המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו או לשנותה. מציע שנמסרה לו הודעה על זכייתו
)להלן: "הזוכה"( יחתום בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על יתר עותקי ההסכם שבתיק
המכרז, ועד אותו מועד ימציא לעמותה את ערבות הביצוע, אישור על קיום ביטוחים ואת יתר
המסמכים שעליו להמציא על פי מסמכי המכרז.
2.10 .הזוכה במכרז מתחייב לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ"י
דין, על מנת לקיים את השירות בהתאם לתנאי המכרז.
3.10 .לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 1.10 לעיל, תוך התקופה האמורה שם
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר
בו מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות,
אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע
מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא
רשאית החברה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים
שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על-פי המכרז
ו/או על-פי כל דין.
4.10 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה
כאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא החברה
זכאית לסך של 000,1( ₪ אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור
מתום המועד הנקוב בסעיף 1.10 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד
המצאת כל האישורים.
11 .ערבות בנקאית למימוש ההסכם )ערבות ביצוע(
הזוכה במכרז ימציא לעמותה, בתוך 7 ימים מהמועד שבו קיבל הודעה על זכייתו במכרז, ולא יאוחר ממועד
חתימת יתר עותקי חוזה השירות, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, שסכומה יעמוד
על 000,20( ₪ עשרים אלף שקלים חדשים( כולל מע"מ, בנוסח נספח ג')1 )למסמך ג', אשר תשמש להבטחת
קיום התחייבויותיו עפ"י ההתקשרות. הערבות תעמוד בתוקפה במשך תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות
ההארכה באם תהיינה, בתוספת 180 ימים.
12 .הערכת ההצעות לקביעת זוכה במכרז
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 8 -
1.12 .על המציע לנקוב באחוז ההנחה המוצע על ידו למחירי המקסימום שנקבעו עבור הפעילויות
הנדרשות בהתאם למכרז זה כמפורט במסמך א'1 למסמכי המכרז.
2.12 .בחינת ההצעות תתבצע על ידי וועדת המכרזים של העמותה בהתאם למשקלות המפורטים
בנספח ב')2 )למסמכי המכרז הכוללות רכיב מחיר )אחוז הנחה על מחירון( ורכיבי איכות,
והכל בכפוף לשיקולים שוועדת המכרזים רשאית לשקול כמפורט בסעיף 13 להלן.
13 .שיקולי ועדת המכרזים
1.13 .ועדת המכרזים של העמותה לא מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל
הצעה שהיא.
2.13 .ועדת המכרזים של העמותה מוסמכת לבחון את כושרו של המציע גם על סמך ניסיונה הקודם
עימו.
3.13 .ועדת המכרזים של העמותה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא להתחשב בהצעה אשר
אינה עומדת בתנאי המכרז. העמותה רשאית לפסול הצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת
לסעיפי המכרז או בשל הסתייגות במפורש או במשתמע לסעיף מסעיפי המכרז, או בשל
הסתייגויות במענה למכרז אשר אינן מאפשרות להעריכו על בסיס שוויוני ביחס ליתר ההצעות.
4.13 .ועדת המכרזים של העמותה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם למבנה הנדרש במכרז.
העמותה רשאית לפסול כל הצעה שבה נערך שינוי כלשהו )תוספת או מחיקה( בתנאי המכרז,
והיא רשאית לקבל את ההצעה ללא השינוי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
5.13 .ועדת המכרזים של העמותה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים
אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה
קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצא באלה
ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי-סבירה בין אם ביחס לפריטים
מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
6.13 .ועדת המכרזים של העמותה אינה חייבת לקבל ההצעה במלואה ושומרת לעצמה את הזכות
ליישם חלקים ממנה ולפי לוח זמנים הנוח לה.
7.13 .ועדת המכרזים של העמותה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של
המציע לבצע את השירותים בהתאם למכרז.
8.13 .בכל אחד מהשלבים של המכרז, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות בכתב
ולדרוש מהמציע מענה להבהרות בהתאם ללו"ז שייקבע ע"י העמותה.
9.13 .העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפנות באופן עצמאי ללקוחותיו של המשתתף או לבקר
במתקניהם, על מנת לאסוף מידע ולשמוע חוות דעת לגבי תפקוד המערכות ואופן מתן השירות
ע"י המשתתף.
10.13 .העמותה רשאית לערוך כל בדיקה שלדעתה תבטיח את מרב היתרונות לעמותה.
11.13 .העמותה תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז.
12.13 .העמותה תמסור הודעה למשתתפים במכרז אשר לא זכו בו.
14 .הבהרות למסמכי המכרז
1.14 .יש להפנות את כל השאלות והבירורים בעניין מכרז זה בכתב בלבד ובקובץ וורד )word )פתוח
לעריכה בפורמט שלהלן, באמצעות דוא"ל il.org.zamarin@account וזאת עד תאריך
2023.05.07 ,יום א', בשעה 00:12 ,ולציין על גביו עבור מכרז מספר 2023/02.
מס"ד
המסמך או
הנספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
פרק וסעיף
רלבנטיים
נוסח השאלה
1
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 9 -
2.14 .לאחר חלוף המועד האמור לעיל, לא תישמע מן המציע כל טענה בדבר הבהרה ו/או סתירה
ו/או שגיאה ו/או אי התאמה של מסמכי המכרז ו/או טענה נגד תנאי כלשהו מתנאי המכרז
3.14 .יש לוודא טלפונית את הגעת הדוא"ל, בטלפון מספר: 6297000-04 .שאלות שיוגשו שלא
באמצעות הדוא"ל - לא ייענו.
4.14 .אין באמור לעיל לחייב את העמותה לענות או להיענות לכל פנייה של מציע. העמותה תימנע
ממתן מענה כאשר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי הפנייה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהי.
העמותה לא מתחייבת לענות על שאלות שהוגשו על ידי מציע שלא שילם דמי השתתפות
במכרז.
5.14 .התשובות לכל השאלות יינתנו בכתב ויופצו בנוסח אחיד באמצעות הודעות שתתפרסמנה
בדף https://www.zamarin.org.il/index.php בכתובת העמותה של האינטרנט באתר
"מכרזים" הנמצא תחת לשונית מכרזים. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז.
בעת הגשת ההצעה על כל מציע יהיה לחתום על מסמכי התשובות באמצעות מורשי החתימה
ולצרפם להצעתו, כחלק בלתי נפרד מההצעה. לאחר הגשת ההצעות העמותה תתייחס למסמכי
ההצעה לרבות מסמכי התשובות כמסמך אחד, גם אם מגיש ההצעה לא קיבל את מסמכי
התשובות בפועל, ולא תישמע כל טענה סותרת בעניין זה.
6.14 .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את העמותה.
מציע לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו, אלא אם התשובות ניתנו
כאמור, בכתב. העמותה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים
שיינתנו למציעים במכרז )לרבות ע"י עובדי העמותה ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת
לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.
7.14 .העמותה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לערוך שינויים ו/או
תיקונים במסמכי המכרז, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או
מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול
דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
15 .הגשת ההצעה
1.15 .את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר האינטרנט של העמותה בכתובת
.מכרזים בדף https://www.zamarin.org.il/index.php
2.15 .את ההצעות יש להגיש ידנית בלבד במעטפה סגורה ולהכניסה לתיבת המכרזים שבמשרדי
העמותה, ברחוב שירה 5 ,זכרון יעקב ,עד השעה 00:12 בתאריך: 2023.05.14
3.15 .ההצעה תוגש במעטפה סגורה בשני עותקים מודפסים. אין לציין או לסמן על המעטפה כל ציון
או סימן אחר כלשהו למעט "מכרז מספר 2023/02 להפעלת צהרונים וקייטנות בתחום
המועצה המקומית זכרון יעקב". כל עמוד בהצעה יישא חותמת רשמית של המציע וחתימה
מלאה ובנוסף חתימה כדין במקומות שבהם צוין כי נדרשת חתימה כאמור. על המציע לחתום
כדין על הנספחים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ולהשיבם לעמותה כחלק בלתי נפרד
מהצעתו.
4.15 .המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בטפסי המכרז. בנוסף, המציע יצרף את כל האישורים
והמסמכים הנוספים )תדפיסים, קורות חיים, שאלות ותשובות וכו'( בסוף החוברת או בחוברת
נפרדת. המציע רשאי לצרף מסמכים נוספים התומכים בהצעתו.
5.15 .חתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה המצורף לו, מהווה את הצעת המציע
להתקשרות בחוזה האמור. עם קבלת החלטת העמותה בדבר זהות הזוכה במכרז, תצורף
הצעת הזוכה להסכם ההתקשרות המחייב בין הצדדים. על בעלי זכות החתימה במציע לחתום
על כל עמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל בצרוף חותמת המציע, על נספחיהם ובכול
המקומות הנוספים המיועדים לכך.
6.15 .הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור והצהרה שכל פרטי ותנאי המכרז וההסכם המצורף
לו ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע והכישורים הדרושים להתקשרות עם העמותה,
כאמור בהוראות מכרז זה. כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז או אי ידיעת תנאי
כלשהו הקשור במכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 10 -
7.15 .העמותה רשאית לבטל, לצמצם, להרחיב או לפצל את הזכייה והשירות וכמו כן להתקשר עם
כמה מציעים, והכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. אין בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות מצד
העמותה להימנע מקבלת שירותים גם מספקים נוספים.
8.15 .הצעת המציע היא רכוש העמותה בלבד, אשר רשאית לעשות בה כל שימוש הנראה לה כדי
להעריך את ההצעות השונות.
9.15 .יובהר כי ההתקשרות נשוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין המציע ובין העמותה. כל
התקשרות בין המציע לספקי משנה לא תחייב את העמותה ולא תהווה התקשרות בין ספקי
המשנה ובין העמותה. הספק נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור במכרז זה ומהווה
מקור ההתקשרות הבלעדי עם העמותה.
10.15 .ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים מסוימים
בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז. מציע כאמור ייחשב כמי
שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים. על אף האמור,
ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים, שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר
עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.
11.15 .העמותה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז.
16 .אישור תקציבי
1.16 .מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בעמותה,
ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב העמותה למכרז, רשאית העמותה לבטל את המכרז.
2.16 .כן תהיה העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין חלק משירותים ו/או העבודות
ו/או להזמינם בשלבים, או לצמצם את היקפם עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל
בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז.
3.16 .למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי
העמותה בשל שימוש בזכויותיה אלו.
17 .ביטול המכרז
1.17 .העמותה רשאית לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש וזאת עפ"י החלטתה, ללא מתן
הסברים למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.
2.17 .העמותה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא
יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא
באלה.
3.17 .בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העמותה תהא רשאית – אך לא
חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:
1.3.17 .יש בידי העמותה הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
2.3.17 .התברר לעמותה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה
לא גילה למשרד עובדה מהותית אשר, לדעת העמותה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו
כזוכה
3.3.17 .במכרז, או שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת החוזה על ידו, התרחש אירוע אשר
יש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות מצד המציע במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר
כל התחייבויותיו על פי החוזה.
4.3.17 .הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת העמותה יש בו/הם כדי
להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, והעיקול/ים
האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30 ימים ממועד הטלתו/ם.
5.3.17 .מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע
או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 14 יום ממועד קביעתו.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 11 -
6.3.17 .התברר לעמותה כי הועבר %25 או יותר מהון המניות הנפרע והמונפק של הזוכה ללא
הסכמה מראש ובכתב של העמותה.
7.3.17 .יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו
בניסיון ליצור הסדר כובל.
8.3.17 .התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או
לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו
נתונים / דרישות מהותיים, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים
9.3.17 .מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם העמותה על חוזה
ההתקשרות לא יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים.
4.17 .החליטה העמותה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי
המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העמותה ו/או כלפי מי מטעמה.
18 .עלות השתתפות במכרז
1.18 .כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות הנדרשות לשם השתתפותו במכרז, לרבות עלות
כל בדיקה ובירור שיעשה, בין אם ביוזמתו ובין אם לדרישת העמותה.
2.18 .המשתתף במכרז לא ידרוש החזר ו/או פיצוי מהעמותה על הוצאות השתתפותו במכרז, בין
אם זכה במכרז ובין אם לא.
19 .אישורים ורישיונות
1.19 .על המציע לדאוג להשיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על
פי כל דין לביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם.
2.19 .ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה.
3.19 .מגיש ההצעה ייחשב כספק ראשי.
20 .כללי
1.20 .התברר לעמותה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג
אחר שהציג המציע כלפי העמותה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית
העמותה לפסול את ההצעה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה בהצעה כהצעה זוכה –
לבטל את הזכייה.
2.20 .מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של העמותה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות
בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
3.20 .סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים
למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בלוד.
אלון שנירר
מנכ"ל עמותת זמארין
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 12 -
נספח א')1)
פרטי המציע וההצעה הכספית
סוג התאגיד
כתובת מלאה
מס' זיהוי
טלפון
פקסימיליה
דוא"ל
רישיון
אנשי קשר של המציע
שם + שם משפחה תפקיד נייד
תאריך: _______________
חתימת המציע + חותמת: ____________
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 13 -
נספח א')2)
ניסיון המציע
אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ________ מצהיר בזאת כדלקמן:
1 .כי בהתאם להוראות תנאי סף שבסעיף 1.7 למסמך א' למסמכי המכרז, המציע הינו בעל ניסיון מוכח
בהפעלת צהרונים בשלוש )3 )רשויות מקומיות לפחות במשך 3 שנים מתוך 5 השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז לפחות. על המציע למלא את הטבלה להלן ולצרף לפחות 3 המלצות
מרשויות מקומיות שונות. מובהר בזאת כי המציע רשאי לצרף המלצות נוספות מרשויות מקומיות.
מס' מקבל
השירות
תחילה
וסיום
עבודה
מהות העבודה היקף
כספי
איש קשר טלפון
לבירורים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
הננו מצרפים בזאת המלצה של הרשויות המקומיות הבאות המעידות על ניסיון קודם ומוכח בהפעלה של
צהרונים ו/או קייטנות במאפיינים הדומים למכרז זה:
א. __________________________________
ב. __________________________________
ג. __________________________________
2 .כי מנהל הצהרונים ו/או הקייטנות המוצע מטעם המציע מר/גב' ___________________עומד/ת
בתנאי הסף שנקבעו בסעיף 1.7שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. וסעיף 3.7 למסמך א' למסמכי המכרז.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 14 -
3 .על המציע לפרט ניסיון המנהל המוצע בטבלה זו, לצרף קו"ח, העתק נאמן למקור של תעודת סיום התואר
המלצות:
הרשות/מסגרת
קהילתית
פרטים בדבר השירותים או
מהות השירות שניתן על-ידי
המפעיל המוצע
שנות מתן השירות
יש לציין משנה ועד
שנה
פרטים בדבר אנשי קשר
יש לציין שם, כתובת ומס'
טלפון
______________________ _________________
שם תפקיד
__________________ _________________ _______________
תאריך חתימה חותמת
אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:
ה"ה___________________ ת"ז ____________, וה"ה___________________ ת"ז
______________ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם המציע ____________________ ולחייב אותו.
____________________ ____________________
תאריך חתימה וחותמת
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 15 -
נספח א')3)
פרטי הצוות המוצע
הנני מצהיר בזאת כי הצוות המוצע בנספח זה עומד בכל תנאי הסף שנקבעו בסעיף 7 רבתי לתנאי המכרז.
יש לפרט את ניסיונם וכישוריהם של הצוות המקצועי העומד לרשות המציע בעבודה בצהרון.
שם איש הצוות כישורים שנות ניסיון השכלה המלצות
המוצע

הצהרת המציע:
____________ _____________ ________________ ____________
תאריך המציע נציג/ה המציע חתימה
_________ ____________ ____________ ___________ __________
טלפון/ים פקס עוסק מורשה כתובת מיקוד
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 16 -
נספח א')4)
נוסח ערבות לקיום הצעת המציע )ערבות מכרז(
תאריך: _______/___/___
כתב ערבות
לכבוד
עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב להלן – "העמותה"(
הנדון: ערבות בנקאית מס' ________________________
1 .אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 000,10( ₪ עשרים אלף שקלים חדשים(
)להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת ______________ )להלן: "הנערב"( בקשר עם מכרז
פומבי מס' 2023/02 שביניכם לבין הנערב להפעלת צהרונים וקייטנות במועצה המקומית זכרון
יעקב.
2 .לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ-7( שבעה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי
כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום
הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת הנערב.
3 .ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 2023.08.15( כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
4 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
תאריך:__________ בנק:
סניף:
טלפון:_____________
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 17 -
נספח א')5)
כתב התחייבות לעניין העסקת עברייני מין
1 .אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ_____________,
בחברת/עמותת___________)להלן: "המציע"( מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 והתקנות לפיו )להלן: "החוק"(, חל עלי כנותן שירותים
במסגרת מכרז פומבי מס' 2023/02 של עמותת זמארין.
2 .הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל על המציע איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור
מראש ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה
הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז.
של הבגיר, והכל בהתאם לחוק.
3 .הנני מתחייב בשם המציע למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל
אדם המבצע עבודה )כהגדרתה בחוק( במוסד החינוכי מטעם המציע, לרבות באמצעות קבלן כוח אדם,
כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
חתימת המצהיר
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אישור
אני הח"מ , עו"ד ________________, מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום_______________
פגשתי את מר ______________ נושא ת.ז ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותיו.
_______________ _______________
תאריך חתימה וחותמת עו"ד
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 18 -
נספח א')6)
תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
1 .הנני משמש כ ________________ )תפקיד( ב_______________________ )שם המציע(.
2 .הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
3 .יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
*"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 02.10.31.
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א-1991 .ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 ,גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת
השלישית לאותו חוק.
4 .יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998( להלן: "חוק שוויון
זכויות"( אינן חלות על המציע.
חלופה ב' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
5 .למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 4 לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
חלופה )1 – )המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
חלופה )2 – )המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )2 )לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 19 -
באותה חלופה )2 )הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק
שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.
6 .למציע שסימן את החלופה )2 )בסעיף 5 לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם העמותה )ככל שתהיה
התקשרות כאמור(.
7 .הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________
)חתימת המצהיר(
אישור
אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________, אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז. מס' ___________/המוכר/ת לי באופן אישי,
וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_________________ _______________
תאריך חתימה וחותמת
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 20 -
נספח א')7)
לכבוד:
עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב
ג.א.נ,
הנדון: התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על הסודיות
הואיל: ועמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב )להלן: "העמותה"( יצאה במכרז
פומבי 2023/02 להפעלת צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה המקומית זכרון יעקב.
והואיל: ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז;
והואיל: וכחלק מתנאי המכרז נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על
סודיות;
לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:
1 .לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא הרשאה
מהעמותה מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון כאמור.
2 .ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה ללא קשר למקורו.
לפיכך, לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם או גוף ולא ארשה
לשום גורם אחר לעשות כאמור.
3 .אחזיר לעמותה כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן שייקבעו על
ידי הועדה.
4 .לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אליי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך
מילוי תפקידי.
5 .לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם הועדה עשויה להיות
רלוונטית לגביו.
6 .בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים – אודיע על כך מיידית לעמותה ואפעל לפי הוראותיה.
7 .בכל נושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות הועדה, כפי שיהיו מזמן לזמן.
8 .התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום
ההתקשרות ביני לבין הועדה, מכל סיבה שהיא.
__________________ __________________
חתימה תאריך
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 21 -
נספח א')8)
תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות
1 .אני הח"מ מר/גב _________ ____________ נושאת ת"ז מס'______,
_____________מורשהית חתימה מטעם ____________ מס' זיהוי/ח.פ._________)להלן:
"המציע"(. לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת ובכתב כדלקמן:
1.1 .הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעה למכרז__________________________ ) להלן: "המכרז"(.
2.1 .המציע לא הורשע בעבירה פלילית על פי הסעיפים הבאים:
בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב-1952 ;פקודת מס הכנסה ]נוסח
חדש[; פקודת המכס ]נוסח חדש[; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ;חוק הפיקוח על
המטבע, התשל"ח-1978 ;סעיפים 290 עד 297 ,383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין,
התשל"ז-1977 ,למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת
השבים, התשמ"א -1981.
או )יש למחוק המיותר( :
3.1 .המציע הורשע בעבר בעבירות
הבאות:___________________________________________________ )יש
לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.
4.1 .הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה
קיים אודות המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים, תשמ"א-1981 .
5.1 .הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של העמותה עם הזוכה במכרז שבנדון.
________ ____________________ _____________ _________________
שם חתימה וחותמת תאריך חתימה וחותמת עו"ד תאריך
של המציע/חבר במציע הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע
הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין
הקשור ו/או הנוגע למכרז.
הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
בפני על נספח זה.
אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
______ _______________________ _____________ _________________
שם + חתימה תאריך חתימה וחותמת עו"ד תאריך
הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו
כאמור, חתם בפני על נספח זה.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 22 -
נספח א')9)
אישור רואה חשבון בדבר מחזור כספי
לכבוד
עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב
הנדון: אישור מחזור עסקים כספי של:_____________________ )שם המציע במכרז(
1 .הרינו לאשר בזאת שמחזור העסקים הכספי )הכנסות לא כולל מע"מ( של המציע _____________,
ח.פ./ע.מ. הינם כמפורט להלן, בכל אחת מהשנים המפורטות להלן:
בשנת המס 2020₪ ___________
בשנת המס 2021₪ ___________
1* ₪ ___________ בשנת המס 2022
2 .בהתאם להצהרת המציע, הריני/ מאשר/ים כי לא רשומה הערת "עסק חי" לגבי המציע ולמיטב
ידיעתי/נו לא קיים חשש ולא קיימת כוונה לרשום הערת "עסק חי" בטווח הזמן הנראה לעין.
__________________________ __________________________
תאריך רו"ח )חתימה וחותמת(

1
באשר לנתוני שנת 2022 ,ניתן להתבסס על דו"ח בלתי מבוקר, חתום ע"י רואה החשבון, היה ולא יהיו בידי
המציע דו"חות מבוקרים במועד הגשת ההצעה למכרז;
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 23 -
נספח א')10)
חלקים חסויים בהצעה
)אופציונאלי(
אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי:
עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________
עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________
עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________
עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________
ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות
שיוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפני.
חתימת המציע:
_______________ ______________ _________ ___________
שם המציע תאריך חתימה/חותמת מס' זהות/עוסק
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 24 -
מסמך ב'
הצעת והצהרת המציע
מסמך ב' )1 )
לכבוד
עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב )להלן: "המזמינה"(
הנדון: הצעת והצהרת המציע במכרז פומבי מס' 2023/02
אני הח"מ מגיש בזאת את הצעתי להפעלת צהרונים וקייטנות קיץ עבור עמותת זמארין
במועצה המקומית זכרון יעקב במסגרת מכרז מס' 2023/02.
1 .אני מצהיר כי קראתי את מכתב ההזמנה ואת ההסכם לרבות נספחיהם המצ"ב, הבנתי את כל תנאיהם
והוראותיהם ואני מסכים להם ללא כל תנאי.
2 .אני מצהיר ומאשר כי בדקתי את הנכס/ים אשר יוקצו על ידי העמותה להפעלת צהרונים וקייטנות,
מצבם הפיזי והתאמתם להפעלת צהרונים ו/או קייטנות ובחתימתי על הצעה זו אני מאשר כי אין ולא
תהיינה לי כל טענות מכל סוג שהוא בעניינים אלו.
3 .אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב כדלקמן:
1.3 להפעיל את הצהרונים בהתאם לתנאיו והוראותיו של מכרז מס' 2023/02 ההסכם והנספחים
המצורפים להם.
2.3 לחתום אצלכם על ההסכם המצ"ב לא יאוחר משבעה ימים - מהתאריך בו תודיעו לי כי הצעתי
התקבלה על ידכם ולהמציא לכם את כל המסמכים הנדרשים לפי ההסכם ובמועדים הנקובים
בהסכם.
4 .להבטחת קיום התחייבויותינו על פי תנאי המכרז, הרינו מצרפים בזאת ערבות השתתפות בסך 000,10
₪, על פי הנוסח המצורף נספח א')4 )למסמכי המכרז. ידוע לנו, כי אם לא נקיים את התחייבויותינו,
תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.
5 .תוקף הצעתי הינה עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. באם הצעתי לא תתקבל ידוע לי
כי הערבות הבנקאית תוחזר אלי. כמו כן ידוע לי ואני מסכים כי אם הצעתי תתקבל ולא אחתום או אם
אסרב לחתום על החוזה ו/או לא אמציא את כל המסמכים הנדרשים והכל תוך המועד שננקב לעיל ו/או
בתנאי המכרז הערבות לא תוחזר לי ותחולט על ידי העמותה וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם
ומוערך מראש שתקבל העמותה בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור.
6 .כן ידוע לנו שבחילוט הערבות כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המזמינה עקב
הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז.
7 .אני מתחייב לבטח בחברת ביטוח על חשבוני לטובתי ולטובת העמותה, למשך כל תקופת ההסכם, בפני
הסיכונים בהתאם להוראות המכרז וההסכם.
8 .מובהר בזאת כי איני רשאי לקיים פעילות כלשהי בנכס בטרם אמסור למזמין עותק מפוליסות הביטוח
וערבות על פי הוראות המכרז ונספחיו.
9 .אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל, כולן או מקצתן, נאבד את
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 25 -
זכותנו לבצע את השירותים מושא המכרז, והמזמינה תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות
שמצורפת להצעתנו זו ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים מושא הצעתנו, והכל כמפורט במסמכי
המכרז.
10 .ידוע לי כי העבודות תבוצענה במוסד חינוכי ו/או במעון לקטינים ו/או במעון יום בהם שוהים
קטינים/ילדים )כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א - 2001 )
ועל כן הני מצהיר בזאת כי לא אעסיק בביצוע העבודות כל עובד או גורם שהורשע בעבירות מין ו/או
בעבירה שיש בה פגם מוסרי והקבלן יפעל בעניין זה על-פי הוראות כל דין, ובכלל זה על-פי הוראות החוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א-2001 . במקרה כזה, הקבלן יחויב למסור
למזמין, בטרם ביצוע העבודות במוסד כאמור, אישור ממשטרת ישראל ביחס לכל עובד שלו או גורם
שיועסק מטעמו בביצוע העבודות - ולפיו אין מניעה להעסיק את העובד או הגורם כאמור - וזאת על-פי
הוראות החוק כאמור.
11 .אנו מצהירים כי ידוע לנו כי המזמינה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז
בנוגע לכל רכיביו.
12 .אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמינה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה המופיעה במסמכי המכרז ולא
תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
סך אחוז ההנחה המוצע על ידינו ביחס לתעריפי הקייטנות וצהרונים – לכל ילד*, הינו ______%
)במילים: _____________________ אחוזים(:
 תעריפים במועד פרסום המכרז: 500,1 ₪ לקייטנת בוקר ו-750 ₪ לצהרון לכל ילד כולל מע"מ.
 שכ"ט למנהל הקייטנה עבור אספקת השירותים הנוספים: 000,6 ₪ כולל מע"מ.
שם המציע: ____________________ טלפון: _______________ פקס: ________________
דוא"ל: ___________________________ כתובת: ________________________________
תאריך: _______________ חתימה + חותמת _________________________
אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: ה"ה
___________________ ת"ז____________, וה"ה___________________ ת"ז ______________
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם המציע ____________________ ולחייב אותו.
____________________ ____________________
תאריך חתימה וחותמת
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 26 -
מסמך ב' )2)
טבלת מדדים לשקלול הצעת המציעים
מדדים ניקוד
1 .אחוז ההנחה המוצע ע"י המציע. המציע בעל אחוז ההנחה הגבוה
ביותר יקבל את מלוא הניקוד עבור מדד זה ויתר הצעות המחיר
ינוקדו באופן יחסי לאחוז ההנחה הגבוה.
ניקוד מקסימאלי: 40 נקודות
2 .המנהל מטעם המציע הינו בעל ניסיון מוכח מעבר לנדרש בתנאי
.7.3 הסף
בעבור כל שנת ניסיון נוספת מעבר לנדרש יקבל המציע 5 נקודות
עד לתוספת ניקוד מקסימלית של 20 נק'.
ניקוד מקסימאלי: 20 נקודות
3 .התרשמות מהצעת המציע.
העמותה תתרשם מתוכניות העבודה שצירף המציע, מחברות
המוכרות כחברות נותני שירותי חוגים ופעילויות חיצוניים
איכותיים אשר המציע עובד עמן, מעובדי המציע, ניסיונם,
השכלתם וההמלצות על עבודתם. כמו כן, העמותה רשאית,
לשיקול דעתה, לזמן את המציעים או חלקם לריאיון לצורך
התרשמות אישית אשר תנוקד במסגרת קריטריון זה.
ניקוד מקסימאלי: 40 נקודות
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 27 -
מסמך ג'
ההסכם ונספחיו
מס' הסכם __________
שנערך ונחתם בזכרון יעקב ביום _____ לחודש _______ שנת 2023
בין :
עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב
)שתקרא להלן - "העמותה" ו/או "המזמין"(
מצד אחד
לבין:
____________________
)שיקרא להלן - "המפעיל"(
מצד שני
הואיל והעמותה פרסמה מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת צהרונים וקייטנות בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב )להלן: "המכרז"(;
והואיל והמפעיל זכה במכרז ורוצה להפעיל ולנהל צהרונים וקייטנות בהתאם לתנאי המכרז והצעתו על
נספחיהם המצ"ב והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
והואיל והצדדים מעוניינים כי המפעיל יפעיל צהרונים וקייטנות כמפורט בהצעה ובהסכם זה באופן,
במועדים ובתנאים כפי המפורט במסכי המכרז, ההסכם ונספחיהם;
והואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד – מעביד בין
העמותה למפעיל לרבות עובדיו ו/או המועסקים בכל אופן שהוא על-ידו, וזאת בהתחשב בתנאי
ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד – מעביד;
אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1 .כללי
1.1 .המבוא להסכם זה לעיל, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והוא נמנה על עיקריו.
2.1 .הנספחים להסכם זה, ככל שקיימים כאלה, מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם.
3.1 .המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומחייבים את המפעיל בין אם
מצורפים או לא:
נספח ג')1 – )נוסח ערבות ביצוע.
נספח ג')2 – )נספח דרישות ביטוח.
נספח ג')3 – )בוטל.
נספח ג')4 – )תנאים כליים להפעלת צהרונים וקייטנות.
נספח ג')5 – )רשימת המבנים להפעלת התוכנית.
נספח ג')6 – )מסמך א' למסמכי המכרז - ההזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים )כולל
נספחיו(.
נספח ג')7 – )מסמך ב' למסמכי המכרז – הצעת המשתתף )כולל נספחיו(.
4.1 .כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי הנוחות בלבד ואין להשתמש בהם לצורך פרשנות ההסכם.
5.1 .ההסכם נוסח בלשון זכר ולא בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, זאת מבלי לפגוע בזכויות מאן דהוא,
ויש לראות בכל מקום בו מצוין המפעיל כזכר כאילו נכתב לשון נקבה.
6.1 .הסכם זה לא יהיה בתוקף ללא צירוף המסמכים המתחייבים מהוראות הסכם זה ומסמכי המכרז
וכן ללא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת המפעיל על פי החוק למניעת העסקת עברייני
מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 28 -
7.1 .למען הסר ספק, כל מקום בו יש סתירה בן הוראות ההסכם לבין הוראות נספחיו ו/או הוראות תנאי
המכרז, יש לפרש ההוראה באופן המיטיב עם המזמין.
2 .מטרת ההסכם
1.2 .העמותה מוסרת למפעיל והמפעיל מקבל מהעמותה את הזכות להפעיל צהרונים וקייטנות בנכסים
בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו.
2.2 .מובהר כי ההסכם אינו יוצר בלעדיות בינו לבין המועצה וכי העמותה תהא רשאית להפעיל קייטנות
נוספות במהלך תקופת מתן השירותים לרבות תקופות האופציה ותהא רשאית לדרוש מהמפעיל כי
המנהל מטעם המציע לפיקוח גם על קייטנות אלו, מודגש סעיף זה הינו אופציונאלי ולמזמינה שמורה
הזכות להפעילו ככל ויעלה הצורך )להלן: "השירותים הנוספים"(.
3 .תקופת ההתקשרות וסיומה
1.3 .הסכם זה הינו לתקופה מוגבלת של שנה אחת שתחילתה ביום ______ וסיומה ביום ______ )להלן
"תקופת ההתקשרות"(.
2.3 .העמותה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא מתן נימוק כל שהוא להאריך את תקופת ההסכם
בארבע תקופות התקשרויות נוספות של שנה כל אחת )עד 5 שנים(. על תקופות ההסכם הנוספות
תחולנה כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים.
3.3 .העמותה רשאית בכל עת לקצר את תקופת ההסכם עפ"י הסכם זה לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא
מתן נימוק כלשהו, לאחר שמסרה על כך הודעה בכתב למפעיל 30 ימים מראש. במקרה כאמור לא
יהא המפעיל זכאי לפיצוי כלשהו מהעמותה בגין קיצור תקופת ההסכם.
4.3 .מובהר כי המפעיל אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת העמותה, והעמותה
תהיה רשאית לפעול בעניין זה – כבכל עניין אחר – בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
5.3 .בכל מקרה של ביטול ההסכם על - ידי העמותה, לא תהיה על העמותה חובה לפצות את המפעיל או
לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עד לביטול ההסכם, ככל שהנה חלה
על העמותה.
6.3 .המפעיל מתחייב בזאת כי בכל מקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא יפעל להעברת תפקידיו
לרבות כל המידע הכרוך בהם, באופן מסודר ויעיל למזמין ו/או למי שהמזמין יורה, אם וככל
שתידרש על ידי המזמין.
4 .התחייבויות העמותה
1.4 .העמותה נותנת למפעיל לצורך ביצועו של הסכם זה את זכות השימוש המוגבלת במבנים לשם קיום
הסכם זה בהתאם למטרות השימוש המפורטות בו בהתאם לרשימה המפורטת בנספח ג')5( )להלן:
"המבנה"(.
2.4 .הזכות הנמסרת לקבלן הנה זכות שימוש מוגבלת, לשעות הפעילות ולמטרת הפעילות בלבד המצוינים
בהסכם זה. החזקה במבנים תישאר תמיד בידי העמותה.
3.4 .העמותה תספק שירותי אחזקה למבנה לרבות הוצאת אישור בטיחות ושירותי ניקיון בסיום ימי
ההפעלה.
4.4 .העמותה תנהל את הליכי הרישום והגבייה, תספק שירותי גרפיקה פרסום ושיווק ואבטחה.
5.4 .ככ ויידרשו שירותים נוספים כהגדרתם בסעיף 2.2 לעיל, העמותה תדאג להזמינם מהמפעיל לפחות
7 ימים לפני מועד תחילת אספקת השירותים כהגדרתם בנספח ג'4 להסכם זה.
5 .התחייבויות המפעיל
מבלי לגרוע משאר התחייבויותיו של המפעיל עפ"י חוזה זה, המפעיל מתחייב ומצהיר כלפי המזמין כדלקמן:
1.5 .לעמוד בכל עת בכל הוראות הדין בכל הנוגע להפעלת צהרונים ו/או קייטנות;
2.5 .המפעיל יעמיד מטעמו מנהל קייטנה שיהיה מוסכם על העמותה, ויהיה איש הקשר הישיר של
העמותה ו/או הורי המשתתפים בקייטנה והצהרונים במשך כל שעות הפעילות, וזאת לכל המאוחר
21 יום לפני מועד פתיחת המחזור:
מר/גב'_____________ נייד: _______________
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 29 -
מר/גב'_____________ נייד: _______________ )להלן יחד או לחוד: "המנהל"(;
3.5 .המפעיל מתחייב לספק את כלל השירותים ההנחיות וההוראות המפורטים בנספח ג'4 להסכם זה
במשך כל תקופת הפעלת הקייטנות והצהרונים;
4.5 .כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה, וכי הפעלת צהרונים ו/או
קייטנות בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו;
5.5 .כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים משאבי האנוש העומדים
לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם הפעלת צהרונים ו/או קייטנות;
6.5 .מקום בו מדריך/מורה/גננת יעדר מפעילות של הצהרון ו/או הקייטנה, באופן זמני או קבוע, המפעיל
ידאג למלא את מקומו במדריך/מורה/גננת אחר השווה ברמתו לעובד הנעדר;
7.5 .ימלא אחר כל הוראות דין, הנחיות משרד החינוך ו/או רשות מרשויות השלטון בכל הנוגע להפעלת
הצהרונים ו/או הקייטנות;
8.5 .ישמור על ניקיון הצהרונים ו/או הקייטנות וסביבתם, וכן, בכל מקום בו ישנה פעילות של הצהרונים
ו/או הקייטנות, במהלך ובסופו של כל יום פעילות;
9.5 .כי לא ישתמש במבנה הצהרונים ו/או הקייטנות, לכל מטרה אחרת מאשר הפעלת צהרונים ו/או
קייטנות, כמוסכם בחוזה זה;
10.5 .כי לא יעשה שימוש בציוד ו/או חומרים ו/או משחקים הנמצאים במבנים, לרבות חומרי עבודה ו/או
ניקיון של המבנים, אלא אם קיבל הרשאה מפורשת ובכתב מהעמותה;
11.5 .כי יספק, על חשבונו, את כל הציוד, המשחקים, האביזרים, והחומרים אשר נדרשים לשם הפעלת
צהרונים ו/או קייטנות כמוסכם בחוזה זה;
12.5 .כי עמד בתנאי המכרז וכי יעמוד בתנאי המכרז וההסכם כולם במשך כל תקופת תוקפו של הסכם
זה;
13.5 .כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים
והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות הנוגעים להפעלת צהרונים ו/או קייטנות והוא
מתחייב להציגם למזמין בכל עת שידרוש. מובהר כי נכונותם של הצהרות המפעיל המפורטים בסעיף
זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת
הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד המפעיל. המפעיל
מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על ביטול אישור הניהול
התקין וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים ו/או להפעיל את
הצהרונים ו/או הקייטנות בהתאם להסכם על נספחיו;
14.5 .כי הוא קרא את ההסכם ונספחיו היטב בטרם חתם עליהם, ניתנה לו האפשרות לפנות לייעוץ משפטי
מטעמו בטרם חתם על ההסכם, הוא מבין היטב את האמור בו והוא חותם עליו מרצונו החופשי ללא
כל כפיה ו/או לחץ ו/או אילוץ;
15.5 .כי יבצע את השירותים בעצמו ולא ימסור או ימחה את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או
מקצתן או כל טובת הנאה על פיו לאחר אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב;
16.5 .כי יפעיל את הצהרונים ו/או הקייטנות וייתן את מלוא השירותים הנדרשים ממנו לפי הוראות הסכם
זה ונספחיו;
17.5 .כי הוא ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו יבצעו את השירותים באופן מקצועי, באיכות
במסירות ובמיומנות לפי הוראות המזמין ולשביעות רצונו המלא, תוך קיום הוראות כל דין;
18.5 .כי יפעל לקיום פעילויות הצהרונים ו/או הקייטנות במועדם ובזמנם. מקום בו קיום פעילות לא
תתאפשר, מכל סיבה שהיא, המפעיל מתחייב לקיים פעילות נוספת, תחת הפעילות שבוטלה בטווח
של חודש ימים מיום ביטול הפעילות ולחלופין להשיב את סכומי הכסף שנגבו בעד הפעילות שבוטלה;
19.5 .כי הוא ו/או עובדיו יהיו אחראים על הילדים המגיעים לצהרון, על כל המשתמע מכך, בכל שעות
הפעילות ובכל יום פעילות. המפעיל יהא אחראי על הילדים הן בשעת קבלת הילדים המגיעים
לצהרונים ו/או הקייטנות, והן בשעת עזיבת הילדים;
20.5 .כי הוא ו/או מי מעובדיו לא יעזבו את הצהרונים ו/או הקייטנות, עד איסוף אחרון הילדים;
21.5 .כי ידאג לספק מענה טלפוני/שירות מסרונים )"וואטסאפ"( עבור הורי המשתתפים בקייטנה בו יוכלו
לקבל עדכונים או מידע על הפעילות;
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 30 -
22.5 .בסיום יום פעילות הוא ו/או מי מעובדיו יוודאו כי שטח הצהרונים ו/או הקייטנות נקי ומסודר, וכי
כל המזגנים והאורות כובו;
23.5 .מוסכם ומוצהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן
השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי, את העלות הכלכלית
של מתן השירותים;
24.5 .כי כל זכות שניתנת על פי הסכם זה למזמין ו/או לנציגיו, לפקח ולהתערב בכל צורה שהיא על אופן
מתן השירותים אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע ההסכם במלואו. המפעיל לבדו יהיה אחראי
לביצוע השירותים ואין בפיקוח המזמין, אם וככל שיהא כזה להפחית מאחריותו של המפעיל לטיב
השירותים הניתנים על ידו;
25.5 .כי במשך תקופת תוקפו של הסכם זה לא יספק שירותים, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא
בתמורה, לכל גוף שיש בו או עלול להיות בו ניגוד אינטרסים לענייני המזמין ו/או שיש בו כדי לפגוע
בענייני המזמין ו/או במתן השירותים;
26.5 .היה והחליטה העמותה להפעיל קייטנות נוספות בהתאם לסעיף 2.2 לעיל וככל ונדרש לכך על ידי
המועצה, 7 ימים מראש ובכתב, מתחייב המפעיל כי המנהל מטעם המציע לפיקוח גם על קייטנות
אלו.
27.5 .מבלי למעט מן האמור לעיל ובנוסף, מתחייב המציע לפעול על פי תנאי המכרז, ונספחיו.
6 .יחסי הצדדים
1.6 .אין, לא נוצרו ולא ייווצרו בינו לבין המזמין יחסי עובד-מעביד, ויחסיו עם המזמין הינם מזמין –
מפעיל עצמאי.
2.6 .אם בעתיד יהיו למפעיל עובדים ו/או שלוחים ו/או אנשים מטעמו שיתנו שירותים למזמין, ייחשבו
אלו, לכל צורך, כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדים או שלוחים של המזמין, במישרין או בעקיפין,
ויועסקו על ידו, על חשבונו בלבד ועליו יחולו כל תביעותיהם ו/או דרישותיהם הנובעות מיחסיהם
עימו.
3.6 .במידה שעל אף האמור לעיל, ייקבע ע"י ערכאה מוסמכת כי בין המזמין לבין המפעיל ו/או עובדיו
ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו נוצרו יחסי עובד – מעביד יחול האמור בסעיף 14.9 להלן.
7 .העסקת עובדים וקבלני משנה
1.7 .המפעיל מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כוח אדם יעודי אשר יכלול אנשי מקצוע בעלי ידע,
כישורים וניסיון קודמים בתחומי הפעלת צהרונים ו/או קייטנות.
2.7 .העמותה רשאית לקבוע תנאי סף להעסקת עובדים על ידי המפעיל. לצורך הסר ספק, יובהר, כי
המפעיל לא יעסיק בקייטנות נערים שיהיו מדריכי קבוצות אלא עובדים בעלי ניסיון מוכח בעבודה
בהפעלת קבוצות בקייטנות.
3.7 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי העמותה תהיה רשאית לקזז מהתמורה שהיא חייבת
להעביר למפעיל עקב מתן השירותים, ככל שהנה ו/או תהא חייבת, סכומים יחסיים, אם יתברר כי
המפעיל אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות העמותה, מסמכי המכרז והוראות
ההסכם.
4.7 .המפעיל רשאי לספק את השירותים באמצעות עובד או קבלן משנה, ובלבד שקיבל על כך אישור
מראש ובכתב מהעמותה. המפעיל לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה,
תשי"ט - 1959 לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.
5.7 .בכל מקרה, המפעיל לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה זכאי העובד או קבלן
המשנה שיספק במקומו את השירותים לעמותה.
6.7 .העסיק המפעיל עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על
העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, תשמ"ז - 1987.
7.7 .העמותה זכאית בכל עת לקבל מהמפעיל תלושי שכר, מידע, מסמכים ופרטים אחרים בדבר תנאי
העבודה בהם מועסקים עובדי המפעיל.
8.7 .מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב - לכל דבר ועניין - כהפרה יסודית של
הסכם זה.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 31 -
8 .זמני הפעלת הצהרונים והקייטנות והתוכניות בהם
קייטנות. 8.1
1.1.8 .הקייטנות יופעלו בחופשת הקיץ ו/או כל חופשת חג והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
העמותה.
.23.07.2023-10.08.2023 :הינם הפעילות תאריכי. 8.1.2
3.1.8 .ימי הפעילות הינם א' עד ה'.
:הפעילות שעות. 8.1.4
.07:30-13:00 - בוקר קייטנת
13:00-16:30 – צהרון
.07:30-16:30 - מלא פעילות יום
5.1.8 .המפעיל יפעיל את הקייטנות בהתאם להסכם זה ובין היתר לנספח "תנאים כללים להפעלת
צהרונים וקייטנות" )נספח ג')4 )לתנאי המכרז( ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
6.1.8 .המפעיל יספק לבאי הקייטנות ארוחת צהריים חמה בכל יום פעילות. מודגש בזאת כי על
המפעיל לעמוד בהוראות הרשויות הממשלתיות בדבר הרכב ארוחת הצהריים, לרבות
הנחיות משרד החינוך. האוכל לא יהיה מתועש.
7.1.8 .המפעיל יספק לכל מסגרת בקייטנה פעילות חוץ בכל שבוע בשעות הבוקר.
9 .בוטל.
10 .התמורה למפעיל - עלות הצהרונים ו/או הקייטנות
1.10 .בהתאם להצעת המחיר שהתקבלה על ידו, המפעיל יהא זכאי לתמורה מהעמותה כדלקמן, והכל
בהתאם להצעתו במכרז:
.לילד – _____ ₪ צהרונים. 10.1.1
.לילד - ______ ₪ קייטנה. 10.1.2
3.1.10 .עבור אספקת השירותים הנוספים - ₪________ ₪
2.10 .מובהר כי התמורה כמפורט בסעיף זה הינה סופית למפעיל לא יגיע כל סכום נוסף מעבר לאמור.
11 .תנאי התשלום הינם שוטף + 45 ימים.
שמירת סודיות
1.11" .מידע סודי" לעניין הסכם זה הינו מידע של ועל המזמין ו/או מי מטעמו לרבות כל מידע או ידע,
מכל מין וסוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים שהגיע לידיעת המפעיל
בקשר עם ביצוע ההסכם או במהלך ההסכם או אגב ביצוע ההסכם ו/או מתן השירותים תוך תקופת
ההסכם, לפני תחילת הסכם או לאחר סיום ההסכם עם המזמין וכל עניין אחר אשר יש לו השלכה
על המזמין ו/או משתתפי הצהרונים ו/או הקייטנות ו/או תושבי היישוב אורנית, לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות אמור בקשר לחוזים, מסמכים נתונים כספיים, תיקי ניתוח, דרכי עבודה, הכל בין בכתב
ובין בעל פיה ולרבות כל מידע ו/או מידע רגיש בדבר פרטיותו של אדם, אישיותו של אדם, צנעת חייו,
מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו של אדם.
2.11 .מוסכם בין הצדדים כי המידע הסודי הוא קניינו הבלעדי של המזמין ו/או נמצא ברשותו כדין.
3.11 .המפעיל יפצה וישפה את המזמין וכל צד ג', בגין נזקים מכל מין וסוג שייגרמו עקב אי קיום
התחייבויותיו אלה.
12 .אחריות המפעיל
1.12 .המפעיל בלבד אחראי במשך כל תקופת ההתקשרות לכל נזק שייגרם לילדים שב קייטנות מכל מין
וסוג שהוא, על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או ע"י אחד מילדי הקייטנה, או על ידי איזה צד ג' במשך כל
שעות הפעילות וזמן שהותו של הילד בקייטנה ו/או בקשר לפעילות בקייטנה.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 32 -
2.12 .המפעיל יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לרכוש, המתקנים והציוד הקיימים במבנים אשר נפגם ו/או
ניזוק ו/או התקלקל במהלך פעילות הקייטנה ו/או בקשר אליה.
3.12 .המפעיל מצהיר ומתחייב כי למזמין לא תהא אחריות כלשהיא בגין הפעלת צהרונים ו/או קייטנות
בכל הנוגע מכך במישרין ו/או בעקיפין וכל האחריות תהא על המפעיל בלבד.
4.12 .המפעיל מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמין בגין נזקים מכל מין וסוג או תביעה או
דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, על ידי אדם כלשהו, נגד המזמין בגין מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות
שיבוצעו על ידי המפעיל ו/או עובדיו ו/או מי שפועל בשמו ו/או מטעמו במסגרת מתן השירותים וכן
בגין אי קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.
13 .ערבות
1.13 .להבטחת זכויות העמותה לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות המפעיל על-פי המכרז, ההצעה והוראות
הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא המפעיל על חשבונו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד
המחירים לצרכן לפקודת העמותה, בסכום 000,20 ₪ כולל מע"מ, בהתאם לנוסח נספח ג')1 )המצ"ב.
2.13 .הערבות תהיה בתוקף לתקופה של 2 חודשים לאחר סיום החוזה.
3.13 .עלויות הערבות יחולו על המפעיל בלבד.
4.13 .המפעיל יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות של שנה או יותר בכל פעם,
בהתאם להארכת תקופת ההסכם.
5.13 .הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.
6.13 .לא האריך המפעיל את תוקף הערבות תהיה רשאית העמותה לחלט את הערבות ללא כל התראה
מוקדמת כפיצוי מוסכם, גם אם המפעיל מילא אחר יתר כל חיוביו.
7.13 .העמותה תהיה רשאית לחלט את הערבות אם תהיה זכאית לתשלום כלשהו מהמפעיל ולא ניתן לקזז
תשלום זה מהתשלומים המגיעים למפעיל בתוך שלושה חודשים.
8.13 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה תהיה רשאית לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת העמותה
הפר המפעיל או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז וההצעה או לא תיקן מעוות עפ"י
דרישת העמותה.
9.13 .הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של העמותה לבנק שעליה תינתן הודעה בכתב גם למפעיל.
10.13 .חילטה העמותה את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על המפעיל לדאוג על חשבונו
לערבות חדשה בסכום דומה.
14 .אי מילוי חיוב על ידי המפעיל
1.14 .היה ולא מילא המפעיל חיוב מחיוביו, רשאית העמותה מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לה
בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד:
1.1.14 .לבצע במקום המפעיל את החיוב בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה, ולקזז את ההוצאות
שנגרמו לה בשל כך מהתשלומים המגיעים למפעיל לפי הסכם זה.
2.1.14 .לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.
3.1.14 .לחלט את הערבות.
2.14 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב להחזיר לעמותה את כל ההוצאות הישירות והעקיפות
שהיו לה בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על ידי המפעיל, ולשפות את העמותה בגין נזקים
שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.
3.14 .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של העמותה לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך
כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית לעמותה על פי כל דין או הסכם.
4.14 .הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב, בדרך מקובלת ובהתחשבות הדדית בקיום התחייבויותיהם על
פי הסכם זה.
5.14 .מוסכם בזה בין הצדדים כי סעיפים:6.1 ,5 ,11-7 ,13 ,16 הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם
זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. במקרה והמפעיל לא ימלא אחר אחד או
יותר מהסעיפים העיקריים, יהיה בכך משום הפרת התחייבויותיו לפי הסכם זה, ועל המפעיל יהיה
להפסיק ולהפעיל את הקייטנה, ולהימנע מלהפריע לעמותה להפעיל את הקייטנה כראות עיניה.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 33 -
בנוסף לכך העמותה תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל פיצויים עבור נזקים והפסדים שיגרמו לה. כל
האמור בסעיף זה מוסיף ואינו גורע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו/או בדין.
6.14 .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה בו יפר המפעיל הסכם זה בהפרה יסודית, ישלם המפעיל
לעמותה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של 500,2 ש"ח ליום הפרה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות
ו/או סעד אחר העומד לעמותה לפי ההסכם ו/או לפי דין.
7.14 .הצדדים מצהירים כי שיעור הפיצויים האמור נגזר משיעור הנזק שהצדדים רואים אותו במועד
חתימת הסכם זה, כנזק המסתבר שעלול להיגרם לעמותה כתוצאה מאי פתיחת הצהרון במועד ו/או
פינויו במועד.
8.14 .למרות האמור לעיל, מוסכם כי העמותה לא תהיה זכאית לסעד כלשהו אלא לאחר שהודיעה בכתב
למפעיל על דבר ההפרה והמפעיל לא תיקן את ההפרה תוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה.
15 .אחריות וביטוח
1.15 .המפעיל יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, לעמותה ו/או מי
מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי
מטעמו. המפעיל יפצה את העמותה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של
העמותה, לרבות כלה ההוצאות שהעמותה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או
פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.
2.15 .מבלי לגרוע מאחריות תנאי המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב המפעיל לערוך ולקיים
על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ג'2( להלן: "דרישות ביטוח"( המצורף כחלק בלתי נפרד
מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח
בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.
3.15 .לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העמותה אישור על
עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ג'2 להסכם זה,
כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
4.15 .היה ולדעת המפעיל יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל
מתחייב המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור
על זכות תחלוף כלפי העמותה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח
לכלול את העמותה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו
נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
5.15 .ביטוחי המפעיל יכללו מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העמותה וכי המבטח
מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העמותה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב
המבטח כי ביטוחי המפעיל לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר
רשום לידי העמותה ,30 יום מראש.
6.15 .המפעיל מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
7.15 .מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי המפעיל, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת
העתקי הפוליסות על ידי המפעיל כדי להטיל אחריות כלשהי על העמותה ו/או להוות אישור בדבר
התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את המפעיל מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
8.15 .אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העמותה רשאית, אך לא
חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות,
ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעמותה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה ליועץ
בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהמפעיל בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על
העמותה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד
העמותה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
9.15 .מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העמותה הינם תנאים
יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו
כהפרה יסודית של ההסכם.
10.15 .הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו.
כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע
הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. הקבלן מתחייב להמציא לעמותה לפני
תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם
זה.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 34 -
16 .שביתה, השבתה והפסקת עבודה
1.16 .המפעיל מתחייב בזה לעשות מאמצים סבירים למניעת פריצת שביתות מצד העובדים.
2.16 .מבלי לגרוע מכל הוראה בפרק זה מתחייב המפעיל בכל מקרה, לרבות במקרי שביתה והשבתה לדאוג
לקיום הפעלת הצהרונים ו/או הקייטנות בהתאם להוראות הסכם זה ובכלל זה לדאוג לאיוש כל
המשרות בכל עת, לרבות באמצעות כוח אדם זמני וחלה עליו החובה לדאוג לכך.
3.16 .כן מוסכם בזה, כי המפעיל מיוזמתו לא יהיה רשאי להשבית או להפסיק את העבודה או חלקה מכל
סיבה שהיא, הן כאשר הסיבה נעוצה בסכסוך שבין העמותה לבין המפעיל, והן כאשר הסיבה נעוצה
בסכסוך שבין המפעיל ועובדיו והן מסיבה של סכסוכי עבודה במשק.
4.16 .השבית או הפסיק המפעיל את העבודה או חלקה מכל סיבה שהיא, או לא דאג לאיוש המשרות
כאמור לעיל, מתחייב בזה המפעיל, מבלי לפגוע בזכויות אחרות של העמותה לפי הוראת הסכם זה
ו/או לפי כל דין, לשלם לעמותה פיצויים מוסכמים מראש בגובה התשלום האחרון שקדם לשביתה
או להפסקת העבודה וזאת בגין כל חודש השבתה ו/או שביתה ואף חלק הימנו.
5.16 .השבית או הפסיק המפעיל את העבודה או חלקה, תהיה העמותה רשאית מלבד האמור לעיל, להעסיק
מפעיל או עובדים אחרים בביצוע העבודה ולחייב את חשבונו של המפעיל בכל ההוצאות הכרוכות
בכך ו/או לקזז את ההוצאות הנ"ל מהכספים המגיעים ממנה למפעיל מכל מקור שהוא.
17 .סיום תקופת ההפעלה ופינוי הצהרונים ו/או הקייטנות
1.17 .עם סיום תקופת ההפעלה, מכל סיבה שהיא, מתחייב המפעיל לפנות את המבנים ו/או המבנה
ולהעביר את הצהרונים ו/או הקייטנות על כלל מתקניהם לעמותה, כשהם במצב טוב ותקין,
כשמצויים בהם כל הריהוט והציוד, לרבות הריהוט והציוד הקיים, אף הם במצב טוב ותקין,
בהתחשב בבלאי טבעי וסביר עקב השימוש שנעשה בהם על - ידי המפעיל עד לאותו מועד וכשהוא
פנוי מכל אדם ו/או חפץ למעט האמור לעיל.
2.17 .טרם החזרת הצהרונים ו/או הקייטנות על - ידי המפעיל לידי העמותה, תערוך העמותה פרוטוקול
ביקורת מבנה ואינוונטר בקייטנות, כדי לוודא החזרתו כשהיא בהתאם לאמור לעיל, והמפעיל
מתחייב לתקן ו/או להשלים את כל הליקויים ו/או החוסרים )להלן בסעיף זה: "הליקויים"(,
שיימצאו, כפי שיפורט בפרוטוקול האמור ובהתאם להוראות העמותה. המפעיל יוזמן למועד עריכת
הביקורת על ידי העמותה כאמור.
3.17 .העמותה תהא רשאית לתקן בעצמה את הליקויים כולם או חלקם, ובמקרה שכזה תחייב את המפעיל
בעלות התיקון בתוספת %15.
4.17 .מוסכם בזאת מפורשות כי היה ובמועד בו יבוא הסכם זה לקיצו מכל סיבה שהיא והמפעיל לא פינה
את הצהרונים ו/או הקייטנות, רשאית העמותה להיכנס לקייטנות בכל עת ולפנות את המפעיל על
מיטלטליו ולחייב את המפעיל בהוצאות הפינוי לרבות אחסנה, בלי צורך לפנות לערכאות והמפעיל
מתחייב לשלם באופן מיידי כל הוצאות כאמור, והכול מבלי למעט מכל סעד אחר הנתון לעמותה לפי
הסכם זה ו/או לפי כל דין .
18 .תנית שיפוט
1.18 .הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה אך ורק בבתי המשפט
המוסמכים בחיפה.
19 .שונות
1.19 .הסכם זה ממצה את מלוא ההסכמה שבין הצדדים והוא מבטל כל הסכם, מצג קודם או התחייבות
אחרת שנעשו קודם לחתימת הסכם זה ואינם כלולים בו.
2.19 .כל שינוי בהסכם זה טעון מסמך בכתב בחתימת שני הצדדים אם לא כן יהיה השינוי חסר תוקף.
3.19 .לא השתמש המזמין במקרה מסוים בזכויות הניתנות לו לפי הסכם זה, לא יראו בכך ויתור על אותן
זכויות באותו מקרה או במקרה אחר.
4.19 .המפעיל ימציא למזמין תוך 14 ימים מיום החתימה על הסכם זה אישורים כי הוא רשום במע"מ, כי
הוא עוסק מורשה, כי הוא רשום במוסד לביטוח לאומי כעצמאי, כי הוא נישום במס הכנסה כעצמאי
וכי יש לו תיק ניכויים במס הכנסה ובמועד לביטוח לאומי.
20 .כתובות הצדדים ומשלוח הודעות
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 35 -
1.20 .כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן כדלהלן:
המזמין: עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב
רח' שירה 5 ,זכרון יעקב
המפעיל:___________________
2.20 .כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה למפעיל, ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:
________________ _____________
המזמין המפעיל
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 36 -
נספח ג')1)
נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב
הנדון: ערבות בנקאית מס'__________________________
על פי בקשת _______________ )להלן: "המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
עשרים אלף שקלים חדשים )000,20( )₪ להלן: "סכום הערבות"( להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם
הסכם שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס' 2023/02 להפעלת קייטנות במועצה המקומית זכרון יעקב.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות(, כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא "מדד הבסיס" - מדד חודש ______ שהתפרסם ב
- 15 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(.
"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס,
יהיו "הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות,
מחולק במדד הבסיס.
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,
ללא כל הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, תוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית
או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת
הפרשי הצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.
לאחר יום _______ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 37 -
נספח ג')2)
נספח דרישות ביטוח
כיסויים
סוג
הביטוח
מספר
הפוליסה
נוסח
ומהדורת
הפוליסה
תאריך
תחילה
תאריך
סיום
גבול אחריות לכלל פעילות
המבוטח/ סכום ביטוח
השתתפו
ת עצמית
מט
בע
כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים
לתקופה למקרה*
309-313-314-316-328 ₪ ביט רכוש
-302-304-307-309-315 ₪ 6,000,000 6,000,000 ביט' ג צד
328-329 -322 -321
אחריות
מעבידים
328 -319 -309 -304 ₪ 20,000,000 6,000,000 ביט
אחריות
המוצר
-328 -327 -321 -304 -301 ₪ 1,000,000 1,000,000 ביט
)חודשים 12( 332
אחריות
מקצועית
301- 303- 304- 309- 321- ₪ ביט
325- 326- 327- 328- 332-
)12 חודשים(
פוליסה
אחרת
ביט ₪
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג'
כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה(*:
055 הפעלת קייטנות וצהרונים
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**
תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח )YYYY/MM/DD**)
אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** תאריך הנפקת האישור
)DD/MM/YYYY(
באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפיסקה הבאה: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו
כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה
מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה.
מבקש האישור
הראשי*
גורמים נוספים הקשורים
למבקש האישור וייחשבו
כמבקש האישור*
המבוטח/המועמד
לביטוח**
אופי העסקה והעיסוק
המבוטח*
מעמד מבקש
האישור*
שם עמותת
זמארין –
העמותה לתרבות
ולפנאי של מועצה
המקומית זכרון
יעקב
שם מועצה מקומית
זכרון יעקב
שם אופי העסקה:
☐נדל"ן
☒שירותים
☒אספקת מוצרים
☐אחר: ______
מכרז פומבי מס' 2023/02
להפעלת קייטנות וצהרונים
עבור עמותת זמארין
בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☐אחר: ______
ת.ז./ח.פ.
580286847
ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.
מען רחוב שירה
5 ,זכרון יעקב
מען מען
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 38 -
נספח ג')4)
תנאים כלליים להפעלת קייטנות
צהרונים
קייטנות
1 .מועדי הפעלה:
.10.08.2023 – 23.07.2023 .1.1
2.1 .הפעלת הקייטנה תהא רק לאחר שהעמותה אישרה הפעלת קייטנה במועד הרלוונטי.
.13:00-16:30 :צהרונים. 07:30-13:00 :בוקר קייטנת: הפעילות שעות: פעילות שעות. 2
3 .סדר יום:
1.3 .יפורסם להורים ויימסר לאישור העמותה. סדר היום יותאם לגיל הילדים ויכלול פעילות ארוחת
צהרים, חוגים וכל פעילות חינוכית אחרת.
4 .בעלי מקצוע:
1.4 .הפעילות בקייטנה תלווה על ידי מנהל קייטנה ב-%100 משרה.
5 .אוכל:
1.5 .ארוחת צהריים - תסופק על ידי חברת קייטרינג מאושרת על ידי משרד הבריאות.
6 .כוח אדם:
1.6 .בכל כיתת גן או בית ספר יהיה איש צוות בגיר בעל ניסיון בהדרכת ילדים ולא איש תחזוקה ו/או
מטה וכיוצ"ב.
במקרה ומספר הילדים יעלה על 20 ילדים, יוצב איש צוות נוסף.
2.6 .המציע מתחייב להציב כוח אדם איכותי בעל ניסיון של 2 שנים בעבודה בצהרון ו/או בקייטנה
בהתאם לעניין ולא להעסיק עובדים ללא ניסיון כלל.
7 .פעילויות חינוכיות בקייטנות:
1.7 .פעילות חוץ שבועית בשעות הבוקר.
8 .שירותים נוספים
1.8 .ניהול קייטנות נוספות המופעלות ע"י העמותה
9 .תוכניות עבודה
1.9 .תכנית חינוכית תהיה מאושרת ע"י אנשי מקצוע בתחום החינוך ותוגש לאישור העמותה.
10 .מידע
1.10 .על המציע להעביר לידיעת ההורים בטרם תחילתו של כל חודש את תכנית העבודה
החודשית לחודש הקרוב.
11 .מחיר לילד בקייטנה ובצהרון
1.11 .קייטנת בוקר- _____ ₪.
.₪ ________-צהרון. 11.2
3.11 .עלות מתן השירותים הנוספים- __________ ₪.
12 .ניקיון
1.12 .באחריות הצוות.
מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת קייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית
זכרון יעקב
_______________________________
חתימה+ חותמת המציע
- 39 -
נספח ג')5)
רשימת המבנים להפעלת התוכנית
שם המוסד סמל
המוסד
כתובת הגן