הסכם השתתפות בצהרון בית ספר לשנת תשפ"ג

הסכם השתתפות בצהרון בית ספר לשנת תשפ"ג

הואיל ועמותת זמארין עתידה להפעיל, בשנת הלימודים תשפ"ג צהרונים בבתי הספר בזכרון יעקב.
והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד/ה לצהרון, ולהתקשר לשם כך עם עמותת זמארין בהסכם.
והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז כאמור בהסכם זה.
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

תשלום

1. ההרשמה היא שנתית. התשלום לצהרונים יעשה בתחילת כל שנה מראש באמצעות כרטיסי אשראי, המחאות או מזומן בלבד.

2. את התשלום בגין הפעילות בצהרונים ניתן לשלם בתשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והצמדה. אופן התשלום יבוצע באשראי /שקים בכל 10 לחודש.

3. החיוב מתבצע עבור כל חודש. במקרה של התחלת תשלומים מאוחרת, יכלול התשלום הראשון את החודשים שקדמו לו.

4. למשלמים בכרטיס אשראי - התשלום יחויב בין 25 ל 28 לכל חודש.

5. הנהלת העמותה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שלא עומד בתשלומים וזאת לאחר התראה של 7 ימים.

6. דמי הרשמה בסך 40 שקלים לכל בית אב ייגבו בזמן ההרשמה. במקרה של ביטול ההרשמה – דמי ההרשמה לא יוחזרו.

7. המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪.

8. בכל מקרה של הכחשת עסקה / ביטול חד צדדי של הלקוח בחברת האשראי, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 35 ₪.

מדיניות ביטול השתתפות בפעילות זמארין

1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס באתר העמותה. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס ביטול השתתפות על ידי מנהל המחלקה. משתתף שלא שלח טופס ביטול ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בפעילות וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יתקבלו ביטולים טלפוניים או דרך צוות הצהרון.

2. אין ביטול רטרואקטיבי להשתתפות בצהרון והחזר כספי בגינו.

3. ביטול השתתפות עד 20 לחודש מחייב תשלום עד תום אותו החודש. המשתתף רשאי להגיע למפגשים עד סוף אותו החודש. ביטול שיעשה לאחר ה 20 לחודש מחייב בעמלת ביטול אשראי של 20 ₪.

קורונה

1. על רקע מגפת הקורונה ולאור העובדה כי הנסיבות המשתנות מחייבות לעיתים הפסקת פעילות, הכלל הינו כי בכל מקרה בו תופסק פעילות כוללת של העמותה בעת קורונה - יתבצע חיוב יחסי וזיכוי עתידי באם נדרש עם החזרה לפעילות.

2. בכל מקרה בו משתתף יפסיק את פעילותו עקב בידוד או ריחוק חברתי לפרק זמן עד שבועיים – לא יינתן החזר כספי.

3. כלל הפעילויות תתקיימנה בהתאם למגבלות ה"תו הסגול" ויש לקחת בחשבון כי ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בתקופת הקורונה.

אמצעי התשלום

הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי העמותה את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה, ומאשר לחייב את כרטיס האשראי / עבור תשלום דמי הרשמה ושכר לימוד החל מחודש ספטמבר 2022 ועד חודש יוני 2023 כולל הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב.
אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת.
אנו מסכימים כי העמותה תהיה רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.
ידוע לנו כי העמותה תהיה רשאית להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.
ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב לעמותה אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החוב.

תקנון צהרון

מיקום ומועדי פעילות:

א. צהרון עמותת זמארין הנו מסגרת בלתי פורמלית לילדים הפועלת בתום יום הלימודים בבתי הספר.

ב. הצהרון יחל בתאריך 1.9.2022 ויסתיים ב- 29.6.2023.

ג. ההרשמה לצהרון הינה שנתית, לא יתקיים שיבוץ באמצע השנה אלא על בסיס מקום פנוי.

ד. העמותה משבצת את הילד על פי כיתת האם, על בסיס כל הקודם זוכה.

ה. שעות פעילות הצהרון 12:45-17:00 בימים א'-ה'.

ו. הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון.

ז. ככלל יופעל הצהרון על ידי מורות, מובילות וסייעות בעלות רקע וניסיון בעבודה בבתי הספר ובגיל הרך, של עמותת זמארין. אולם אין בכך כדי למנוע מן העמותה להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום אם יהיה בכך צורך שיועסקו מעת לעת.

ח. האמור בסעיפים א׳ ו- ב׳ לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים (סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה ע"י העמותה).

ט. מיקום הצהרון נתון לשינוי על פי שיקול דעת בלעדי של הנהלת הצהרונים בטווח הסביר תוך יידוע מראש, בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי השטח.

י. עמותת זמארין רשאית לערוך על דעתה הבלעדית שינויים במבנה הקבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון/קייטנת חגים.

יא. למרות התחייבות העמותה להפעיל את הצהרון במשך שנת הלימודים, תהיה העמותה רשאית להחליט על ביטול הפעילות אם ירשמו פחות מ- 20 משתתפים, כמו גם אם המספר יפחת במהלך השנה מתחת למספר הנ"ל.

יב. במהלך הצהרון יקבלו הילדים ארוחת צהריים חמה וארוחת ארבע.

יג . לוח חופשות יופץ להורים בתחילת השנה, באתר עמותת זמארין, ויהיה נתון לשינויים עפ"י החלטת הנהלת העמותה. בימי החופש שיוגדרו בלוח החופשות שיפורסם, יפעלו הצהרונים במתכונת יום ארוך בין השעות 8:00-16:30. דמי הרשמה בסך 40 ₪ ייגבו לאחר ההרשמה והשיבוץ הסופי בחודש אוגוסט ולא יוחזרו במקרה של ביטול.

איסוף בתום פעילות:

א. ההורים מתחייבים לקחת את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 17:00 ובימי החופשה בשעה 16:30

ב. ידוע להורים כי בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בקנס של 30 ₪ במידה ויהיו איחורים חוזרים ונשנים, יחויבו בהוצאת הילד מהצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות העמותה.

ג. האיסוף ייעשה על ידי מי מההורים בלבד, בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב , ולהעבירו

לצוות הצהרון בתחילת השנה . לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה ע"י ההורים כאמור.

ד. איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראיה אותם יש למסור לצוות הצהרון מראש.

ה. איסוף של ילד על ידי אח או אחות, יתקיים רק כאשר האח/אחות מעל גיל 10 ובכפוף לחתימה מראש של אחד ההורים על טופס אישור הוצאה.

פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת עמותת זמארין:

א. העמותה רשאית שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מז"א וכדומה.

ב. מקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.

ג. במקרה של שביתה מלאה במשרד החינוך, יופעל הצהרון בשעות הרגילות בלבד משעה 12:45 ועד השעה 17:00 ובכל מקרה לא בשעות הבוקר.

ד . בנוסף לאמור לעיל, במידה ויוחלט להפעיל את הצהרון בשעות הבוקר, כלומר, משעה 8:00 ועד השעה 12:45 ייגבה תשלום נוסף בשיעור שייקבע ע"י העמותה.

ה. ההחלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות רשויות החוק בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות של בתי הספר.

ו. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך. העמותה לא תהיה אחראית כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי הרשות.

הצהרת בריאות:

ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון, או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

א. ההורים ימסרו ליחידת הצהרונים מראש מידע מלא על בריאות הילד לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי, מסירת מידע מדויק כאמור מהווה תנאי עיקרי ומהותי לקבלת הילד לצהרון.

ב. ההורים מתחייבים לידע את העמותה על כל מקרה בו ילד נעזר בסייעת בשעות הבוקר.

ג. ההורים מתחייבים כי לא ישלחו את הילד לצהרון אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים ו/או כל מחלה מדבקת אחרת. החזרת הילד לפעילות בצהרון מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד עם ידרשו לאסוף את הילד החולה ו/או לא מרגיש טוב בזמן הצהרון.

ד. ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.

ה. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד מהצהרון (חום, חבלה וכו').

הפסקת השתתפות הילד ע"י עמותת זמארין:

הנהלת העמותה רשאית להפסיק/ להשהות פעילות של ילד בצהרון מסיבות אי התאמה. צוות ניהול הצהרון ומנכ"ל העמותה לאחר היוועצות עם גורמי מקצוע מוסמכים להחליט על הפסקת השתתפות ילד בצהרון. צעד זה יעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם בצהרון . בשלב א' - הילד יושעה ליום מהמסגרת, בשלב ב' - העמותה תהיה רשאית להוציא את הילד מהמסגרת לאחר התראה של שבוע ממועד השינוי המבוקש.

תשלומים ומחירים:

התשלום באתר הינו באשראי בלבד. הורים המעוניינים לשלם במזומן או בהמחאה, מתבקשים להגיע למזכירות העמותה ולבצע רישום ידני במהלך תקופת ההרשמה.

מחיר ההשתתפות בצהרון יהיה כדלקמן:

א. 985 ש"ח לחודש לצהרון.

ב. בכל קבוצה בה יהיו 20 ילדים ופחות מכך- יגבו 50 ₪ נוספים לחודש מכל ילד.

ג. המחירים נתונים לשינויים בהתאם לצו הפיקוח.

ד. על השתתפות שני אחים בצהרון, תינתן הנחה בסך 10% על הילד השני.

ה. שכר הצהרון ייפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה, מחלה או כל סיבה אחרת.

ו. מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו, תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד בצהרון.

 

בלחיצה על כפתור "להרשמה" אני מאשר כי קראתי את תנאי הסכם ההשתתפות וכי הם מקובלים עליי.
חזרה לדף הרישום לצהרונים - לחצו כאן