תקנון ונהלי העמותה תשפ"ד 2023-24

 

תקנון ונהלי העמותה תשפ"ד 2023-2024


נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים. רישום לפעילות מהווה הסכמה מצדכם לאמור להלן.

כללי
1. שנת הפעילות בעמותה תפתח ב- 1.9.2023 ותפעל עד ה- 30.6.2024, (חוגי מוסיקה וחוגים נוספים פועלים עד ה- 31.7.24 בכפוף למפורט באתר).
2. חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות. לוח החופשות השנתי יפורסם באתר בתחילת שנה"ל.
3. התשלום בגין חוגים שיפעלו גם בחודש יולי יהיה עבור 11 חודשים.
4. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים לפי החלטת הנהלת העמותה. אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך השנה ממספר זה, תעמוד לעמותה הזכות לבטלו.
5. הנהלת העמותה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד חוגים.
6. ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים. במקרים אלו ייתכנו שינויים בשעות החוג בהתאם לשיבוץ.
7. אנא הקפידו לעדכן את מזכירות העמותה בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל מסרונים וכתובת מייל העדכנית.
9. במקרה של ביטול כתוצאה מכוח עליון או שינוי תנאים לא צפוי בפעילות, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בעלות הוצאות ההכנה והערכות לפעילות. הודעה על כך תימסר להורים בסמיכות להודעת הביטול.
10. במחלקות ספורט ומחול תינתן האפשרות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט המשתתף שלא להמשיך, לא יחויב בגין השתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא. שיעורי ניסיון יתקיימו בין התאריכים 1/9/23-30/9/23. מעבר לתאריך זה התנסות בחוג כרוכה בתשלום של 40 שיופחתו מהתשלום החודשי .
בשיעורי הקונסרבטוריון שיעורי ניסיון כרוכים בתשלום מלא, ומתאפשרים לכל אורך השנה.
11. משתתף שהיה בשיעור ניסיון ולא הסדיר הרשמתו לחוג, לא יוכל להמשיך ולהשתתף המקום אינו מובטח ולכל משתתף ניתנת אפשרות לשיעור ניסון אחד בלבד!!!
12. משתתפי החוגים יהיו באחריות ההורים עד תחילת הפעילות ומרגע סיומה.
13. העמותה רשאית להביא מדריך מחליף בכל עת.
14. חוגים שיבוטלו בשל מזג אויר גשום יוחזרו במהלך חופשות אלא אם נכתב אחרת.
15. במקרה של ביטול חוג בשל היעדרות של המדריך מכל סיבה שהיא – יוחזר השיעור במועד שיקבע במהלך השנה.
16. מועדי שיעורים פרטניים יקבעו רק לאחר הסדרת התשלום ובתיאום עם מנהל המחלקה.
17. תלמידי הקונסרבטוריון נדרשים לקחת חלק פעיל באחד מגופי הביצוע האומנותיים/הרכבים בכפוף להמלצת המורה האישי ומנהלת הקונסרבטוריון.
18. משפחה החייבת כספים לעמותה לא תורשה להירשם לפעילות העמותה בשנת הפעילות הנוכחית עד להסדרת החוב.
19. לוח החופשות במשך שנת הלימודים יפורסם בתחילת שנת הפעילות באתר העמותה.

תנאי השתתפות
1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים לפעילות ללא החזר כספי.
2. שיעור שיבוטל ע"י המדריך, יתקיים במועד אחר, עד סוף שנת הפעילות. בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום.
3. כל השתתפות בחוג מותנית באישור ממזכירות העמותה, המציין כי המשתתף נרשם לחוג.
4. משתתף שיעדר עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע חו״ח בתאונה, תימסר הודעה על כך בכתב לעמותה ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי של החוג לפי שיקול דעת הנהלת העמותה.
5. אי הופעה לחוג או פעילות, אינה משחררת מתשלום.

תשלום
1.ההרשמה היא שנתית. התשלום לחוגים יעשה בתחילת כל שנה מראש באמצעות כרטיסי אשראי, שקים או מזומן בלבד.
2. את התשלום בגין הפעילות בחוגים ניתן לשלם בתשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והצמדה. אופן התשלום יבוצע באשראי /שקים בכל 10 לחודש.
3. החיוב מתבצע עבור כל חודש. במקרה של התחלת תשלומים מאוחרת או עיכוב בתשלום מכל סיבה שהיא, יכלול התשלום הראשון את החודשים שקדמו לו.
4. למשלמים בכרטיס אשראי - התשלום יחויב בין 22 ל-28 לכל חודש.
5. הנהלת העמותה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שלא עומד בתשלומים וזאת לאחר התראה של 7 ימים.
6. דמי הרשמה בסך 30 שקלים לכל בית אב ייגבו בזמן ההרשמה. במקרה של ביטול ההרשמה – דמי ההרשמה לא יוחזרו.
7. המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪.
8. בכל מקרה של הכחשת עסקה / ביטול חד צדדי של הלקוח בחברת האשראי, יחויב הלקוח בדמי טיפול של 35 ₪.
9. המחירים המפורסמים באתר/ חוברת הינה לשנת פעילות מלאה, אלא אם מצוין אחרת.
10. השאלת כלי נגינה בקונסרבטוריון תתאפשר תמורת דמי שימוש.
11.בחלק מהחוגים יגבה תשלום נוסף עבור בדיקות רפואיות ומבחנים. על פי התיקון לחוק הספורט לא חלה חובת עריכת ביטוחים לספורטאים בגנים, או תלמידים בבתי הספר שגילם מתחת ל 18 שנים – אלה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות של משרד החינוך.
גם ספורטאים מעל גיל 18, שאינם מקבלים שכר בעבור עיסוקם בספורט, אינם מחויבים בביטוח תאונות אישיות. למעוניינים להרחיב את הביטוח הרפואי בשל עיסוק בספורט, אנו ממליצים לעשות זאת באופן פרטי.


הנחות
1.הרשמה לשלושה חוגים ומעלה באומנות העשרה, ספורט ומחול קהילתי תזכה את ראש המשפחה בהנחה של 2% לכל חוג.
2. לידיעתכם אין כפל הנחות!! משתתף שיסיים את פעילותו לפני סוף השנה יבוטלו דמי ההנחה.
3.השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף.
4. התשלום עבור סדנאות אינו מזכה בהנחה מכל סוג שהוא.

מדיניות ביטול השתתפות בפעילות זמארין
1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס באתר העמותה. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס ביטול חוג על ידי מנהל המחלקה. משתתף שלא שלח טופס ביטול ייחשב כמי שהמשיך בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יתקבלו ביטולים טלפוניים או דרך המדריך.
2. ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר בכל עת באישור מנהל המחלקה בלבד וכל זאת בסמוך להודעה בכתב.
3. אין אפשרות לביטול מנויי הכולל מנוי תרבות ותאטרון, קתדרה וכו׳.
4. שיעורים פרטניים ניתן לבטל עד 24 שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב סיבות רפואיות בצירוף אישור מחלה מרופא. בהיעדר הודעה מראש יגבה תשלום מלא.
5. החזרי שיעורים פרטניים כנגד ביטול של התלמיד יתבצעו בזמן פנוי של המורה ובמידת האפשר, ובכל מקרה לא יוחזרו יותר משני שיעורים בשנה.
6. אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספי בגינו.
7.ביטול השתתפות עד 20 לחודש מחייב תשלום עד תום אותו החודש. המשתתף רשאי להגיע למפגשים עד סוף אותו החודש.
ביטול שיעשה לאחר ה20 לחודש מחייב בעמלת ביטול אשראי של 20 ₪.
8. בנוסף העמותה תגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 5% משווי העסקה השנתי או 100 ₪ הנמוך מבניהם. למעט המקרה שהביטול נעשה בחודש ספטמבר לא ייגבו דמי ביטול.

קורונה
1.על רקע מגפת הקורונה ולאור העובדה כי הנסיבות המשתנות מחייבות לעיתים הפסקת פעילות, הכלל הינו כי בכל מקרה בו תופסק פעילות כוללת של העמותה בעת קורונה- יתבצע חיוב יחסי וזיכוי עתידי באם נדרש עם החזרה לפעילות.
2.בכל מקרה בו משתתף יפסיק את פעילותו עקב בידוד או ריחוק חברתי לפרק זמן עד שבועיים – לא יינתן החזר כספי.
3. בכל מקרה בו מדריך יאלץ להיעדר/לבטל פעילות עקב קורונה או בידוד או מסיבה אחרת יבוצע החזר שיעורים בהתאם גם בזום במידת האפשר. יש לקחת בחשבון כי תתכן הארכה של שנת הפעילות בהתאם לנסיבות.
4. כלל החוגים יתקיימו בהתאם למגבלות ה"תו הסגול" ויש לקחת בחשבון כי ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בתקופת הקורונה.
5.בתקופת הקורונה במקרה של סגר, יתקיימו השיעורים הפרטניים בזום במידת האפשר.


אמצעי התשלום
המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:
1. הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי העמותה את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה, ומאשר לחייב את כרטיס האשראי/ עבור תשלום דמי הרשמה ושכר לימוד החל מחודש ספטמבר 2023 ועד חודש יוני/ יולי 2024 כולל .הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב.
2. אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת.
3. אנו מסכימים כי העמותה תהיה רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.
4. ידוע לנו כי העמותה תהיה רשאית להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.
5. ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב לעמותה אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החוב.

תקנון ותיקים
טיולים-
3 ימים ראשונים שמורים להרשמה לתושבי זכרון בלבד ,לאחר מכן תפתח הרשמה לתושבי האיזור.
ביטול השתתפות בטיול-
· יש לשלוח הודעת ביטול לנייד 051-2690564 (SMS / ווטסאפ) תשובה כתובה תשלח בהתאם.
· ביטול עד שבוע ממועד הטיול – יתקבל זכוי מלא.
· ביטול של 6 ימים ועד יומיים ממועד הטיול- יחוייב בעלות של 25% ממחיר הטיול.
· ביטול של 48 שעות לפני מועד הטיול - יחוייב בעלות של 50% ממחיר הטיול.
· ביטול 24 שעות לפני הטיול- יגבה תשלום מלא.
· מקרים מיוחדים יבדקו לגופם, אישורים ידרשו בהתאם.
· במקרה של איחור או אי הגעה - יערך חיוב מלא.
· מטיילים שיגיעו ברכבם הפרטי יחוייבו במחיר מלא של הטיול.
· לכל טיול תפתח קבוצת ווטסאפ להודעות ועדכונים.
· יש לחתום על הצהרת בריאות פעם בשנה.
במקרה של שינוי במצב הבריאותי במהלך השנה- נא לעדכן את צוות המשרד.
· אין שמירת מקומות באוטובוס.
· הנהלת זמארין שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במועדים ובמסלולי
הטיולים בהתאם למזג האוויר ולאילוצים מיוחדים. הודעות תמסרנה מראש.חוגי ותיקים-
ניתן להגיע לשיעור הכרות ללא התחייבות, זאת בתיאום עם מחלקת האזרח הוותיק.
ביטול חוגים- יש להודיע שבועיים מראש על ביטול השתתפות. בכפוף לתקנון העמותה

תקנון צהרון
1 .מיקום ומועדי פעילות:
א. צהרון עמותת זמארין הנו מסגרת א-פורמלית לילדים הפועלת בתום יום הלימודים בגנים.
ב. הצהרון יחל בתאריך ה – 1.9.2023 ויסתיים ב- 30.6.2024
ג. ההרשמה לצהרון הינה שנתית, לא יתקיים שיבוץ באמצע השנה אלא על בסיס מקום פנוי.
ד. העמותה משבצת את הילד על פי גן האם על בסיס כל הקודם זוכה.
ה. שעות פעילות הצהרון בגנים 14:00-17:00 ,ובבתי הספר 12:30-17:00 בימים א'-ה'.
ו. הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון.
ז. ככלל יופעל הצהרון על ידי גננות או סייעות מובילות בעלות רקע וניסיון בעבודה בגיל הרך, של עמותת זמארין. אולם אין בכך כדי למנוע מן העמותה להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום אם יהיה בכך צורך שיועסקו מעת לעת.
ח. האמור בסעיפים (א) ו- (ב) לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים (סדר הפעיל לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה ע"י העמותה).
ט. מיקום הצהרון נתון לשינוי על פי שיקול דעת בלעדי של הנהלת הצהרונים בטווח הסביר תוך יידוע מראש, בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי השטח.
י. עמותת זמארין רשאית לערוך על דעתה הבלעדית שינויים במבנה הקבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון/קייטנת חגים.
יא. למרות התחייבות העמותה להפעיל את הצהרון במשך שנת הלימודים, תהיה העמותה רשאית להחליט על ביטול הפעילות אם ירשמו פחות מ- 20 משתתפים, כמו גם אם המספר יפחת במהלך השנה מתחת למספר הנ"ל.
יב. במידה ויתקיים צהרון עם פחות מ20 משתתפים, העמותה תגבה תוספת של 50 ש"ח נוספים לחודש.
יג. במהלך הצהרון יקבלו הילדים ארוחת צהריים חמה וארוחת ארבע.
יד. לוח חופשות יופץ להורים בתחילת השנה, באתר עמותת זמארין, ויהיה נתון לשינויים עפ"י החלטת הנהלת העמותה. בימי החופש שיוגדרו בלוח החופשות שיפורסם, יפעלו הצהרונים במתכונת יום ארוך בגנים בין השעות 7:30-16:30, בבית הספר בין השעות 8:00-16:30 ללא תשלום נוסף למשתתפים במהלך כל השנה .
טו. דמי הרשמה בסך 40 ₪ ייגבו לאחר ההרשמה והשיבוץ הסופי בחודש אוגוסט ולא יוחזרו במקרה של ביטול.
2. איסוף בתום פעילות:
א. ההורים מתחייבים לקחת את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 17:00 ובימי החופשה בשעה 16:30
ב. ידוע להורים כי בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בקנס של 30 ₪ במידה ויהיו איחורים חוזרים ונשנים, יחויבו בהוצאת הילד מהצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות העמותה.
ג. האיסוף ייעשה על ידי מי מההורים בלבד, בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב, ולהעבירו לצוות הצהרון בתחילת השנה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה ע"י ההורים כאמור.
ד. איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראיה אותם יש למסור לצוות הצהרון מראש.
ה. איסוף של ילד על ידי אח או אחות, יתקיים רק כאשר האח/אחות מעל גיל 10 ובכפוף לחתימה מראש של אחד ההורים על טופס אישור הוצאה.

3. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת עמותת זמארין:
א. העמותה רשאית שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מז"א וכדומה.
ב. מקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.
ג. במקרה של שביתה מלאה במשרד החינוך, יופעל הצהרון בשעות הרגילות בלבד משעה 14:00 ועד השעה 17:00 ובכל מקרה לא בשעות הבוקר.
ד. בנוסף לאמור לעיל, במידה ויוחלט להפעיל את הצהרון בשעות הבוקר, כלומר, משעה 07:30 ועד השעה 14:00 ייגבה תשלום נוסף בשיעור שייקבע ע"י העמותה.
ה. ההחלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות רשויות החוק בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות של גני הילדים.
ו. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך. העמותה לא תהיה אחראית כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי הרשות.

4. הצהרת בריאות:
ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון, או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
א. ההורים ימסרו ליחידת הצהרונים מראש מידע מלא על בריאות הילד לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי, מסירת מידע מדויק כאמור מהווה תנאי עיקרי ומהותי לקבלת הילד לצהרון.
ב. ההורים מתחייבים לידע את העמותה על כל מקרה בו ילד נעזר בסייעת בשעות הבוקר.
ג. ההורים מתחייבים כי לא ישלחו את הילד לצהרון אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים ו/או כל מחלה מדבקת אחרת. החזרת הילד לפעילות בצהרון מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד עם ידרשו לאסוף את הילד החולה ו/או לא מרגיש טוב בזמן הצהרון.
ד. ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.
ה. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד מהצהרון (חום, חבלה וכו').

5. הפסקת השתתפות הילד ע"י עמותת זמארין:
הנהלת העמותה רשאית להפסיק/ להשהות פעילות של ילד בצהרון מסיבות אי התאמה.
צוות ניהול הצהרון ומנכ"ל העמותה לאחר היוועצות עם גורמי מקצוע, יהיו מוסמכים להחליט על הפסקת השתתפות ילד בצהרון צעד זה יעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם בצהרון. בשלב א`- הילד יושעה ליום מהמסגרת, בשלב ב`- העמותה תהיה רשאית להוציא את הילד מהמסגרת לאחר התראה של שבוע ממועד השינוי המבוקש.