כללי

קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

להורדת הקובץ לחצו כאן

הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.
• מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.
• התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.
• לאחר פרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח קישור אליה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים, לדוא"ל:
[email protected].
כמו כן, יש לצרף למייל תיעוד של המשרות הייעודיות שפרסמתם בשנה החולפת.
• על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2021). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2020).
• התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
• על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:
o העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
o ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
o פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
o תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
• לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).
• מרכזי "תעסוקה שווה" של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד' להלן.פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת 2021
א. פרטים מנהליים
(1) שם הארגון: ____עמותת זמארין- עמותה לתרבות ,פנאי ותיירות בזכרון יעקב______________
(2) מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם( כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית / נמוכה / אי-עמידה
(3) מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): _____170__
(4) מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): ___9___
(5) פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:
שם מלא: __נירית קרן____________ תפקיד:_מנהלת כספים__________________
כתובת מייל: [email protected] _________ טלפון: __04-6297011
ב. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2020
במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

(1) ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)
שימו לב! - במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.
יעד ביצוע

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת): _2___
מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: __4___
כמה מתוכן משרות ייעודיות? ___2___
מספר המשרות הייעודיות שאוישו: ___0___

(2) משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
(העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית , שהם בעלי
כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)
מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: ____0____
(3) קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון
מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת: ____0_______

(4) האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)? כן/לא
שימו לב! – ייתכן ותדרשו להציג זאת , ולכן חשוב לבצע תיעוד מסודר.


(5) פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

בתעסוקה שווה

(6) התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד:
(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב)

השגת אישור תקציבי לבניית מעלית במבנה.
גמישות בהיקף המשרה ושעות העבודה דינמיות(7) פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:
(הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב)

בשנה מורכבת שכזו המאמץ שנעשה הוא להשאיר/ ולהחזיר מחלת עובדים שאכן ידוע לנו המגבלה ולתת להם עדיפות להשתלב שוב במעגל העבודה

(8) פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):
(בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל)

הגברת המודעות בקרב ועדת כוח אדם וגיוס עובדים.
בכל משרה הדורשת גיוס יש חשיבה איך ניתן להתאימה לאנשים בעלי מוגבלות וחשיבה על גמישות התפקיד.
בשנת 2020 לאור משבר הקורונה, היה נורא קשה לתת טיפול ראוי בנושא זה .מכיוון שהייתה חשיבות לשמור על מצבת העובדים הקיימת.
ג. תכנית שנתית מפורטת לשנת 2021
בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.
(1) ייעוד משרות
מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.
מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2021: _4_
מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: _2____
היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %__50____
פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):
_מזכירה למחלקת גביה
עובדות צהרונים

(2) מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.
נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות וועדות מכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב).

הדרכה ומודעות של ועדת כוח אדם בחשיבות הנושא תוך התחשבות ומתן הזדמנות שווה ומועדפת לאנשים בעלי מוגבלות.
הנגשת המבנה על מנת לתת נגישות בכלל המבנה.

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – יש להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות, ניתן להסתייע במרכזי "תעסוקה שווה"

תעסוקה שווה

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון
(בין היתר – קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)
• שיתוף פעולה בגיוס עם תעסוקה שווה, שליחת פרסום מרכזים וגיוסים .
• הדרכת ועד כוח אדם וגיוסע"י הממונה בסיוע תעסוקה שווה.
• הפעלת לחץ על הנגשת המבנה והשלמת בניית המעלית.
• בשנה זו של חוסר וודאות ומצבו של הארגון בימים אלו גיוס עובדים נראה כדבר לא בר ביצוע.
אך במקביל, נראה כי יש נשירה של עובדים ותיקים מתפקידים מגוונים .דבר הנותן הזדמנות לאנשים רבים להיכנס לארגון במגוון רחב יותר של משרות. ובגלל המצב שלא יציב בארגון נותן גמישות לגבי אפיון התפקידים
ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך:_(לא מתקיימות ישיבות הנהלה עקב המשבר)

ד. גופי סיוע
מרכזי "תעסוקה שווה", משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים:
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.
טלפון: 1700-50-76-76 | https://taasukashava.org.il

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
טלפון: *6763 | מייל: [email protected] | אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

מרכז השאלת ציוד להתאמות
טלפון: 03-9543314 I אתר אינטרנט: www.hatamot.org


נספח – סעיף 9ג' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016
9ג. (א) בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.
(ב) תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי-עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
(ג) תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:
(1) העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;
(2) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;
(3) פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;
(4) תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.
(ד) שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תכנית שנתית, תוכנה, צורתה
ופרטיה.