תקנון שימוש באתר ורכישת כרטיסים

1.שימוש באתר האינטרנט – כללי
הגדרות
"אירועים" - מופעים, הצגות, הרצאות וכל פעילות אחרת המתקיימת במסגרת המרכז הקהילתי.
"אתר" - אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי קדימה- צורן.
"גולש" - מי שגולש באתר ולא נרשם אליו
"חבר" - מי שנרשם לצורך קבלת ניוזלטר ו/או מידע פרסומי אחר מאת האתר ו/או המרכז הקהילתי
"המרכז הקהילתי" – עמותת זמארין העמותה לתרבות, פנאי ותיירות
"מזמין" - מי שנרשם לאתר לצורך ביצוע רכישת כרטיסים דרך האתר.
האתר הוקם על מנת לספק מידע אודות פעילויות ואירועים, העתידים להתקיים במסגרת המרכז הקהילתי. האתר מספק מידע גם לגבי אירועים ופעילויות שלא באחריות או בהפעלת המרכז הקהילתי. רשאי המעוניין להזמין ולרכוש כרטיסים דרך האתר, וכן להירשם לאתר כ-"חבר" (כהגדרת מונח זה לעיל), על מנת לקבל מידע שוטף.
מובהר, כי השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו, מוצעים אך ורק בכפוף לקבלת כל תנאי השימוש הכלולים בתקנון זה, ולפיכך, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) יפעלו אך ורק בכפוף לתנאי ולהוראות תקנון זה ושימוש באתר ובתכניו מעיד על הסכמת ואישור המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (לפי המקרה) לאמור בתקנון זה.
המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ותוקף שינוי כאמור יהא החל ממועד פרסומו באתר.
כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך, והכל כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.
אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרכז הקהילתי הינו אסור.

2.רכישת כרטיסים דרך האתר
על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר יש למלא טרם התשלום טופס פרטים אישיים.
ניתן לבצע רכישת כרטיסים באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
לא ניתן לשלם על כרטיס שנרכש באתר בתשלומים. במקרים חריגים כאשר זה יתאפשר, הדבר יצוין בתהליך הרכישה

3.קבלת ניוזלטר / חומר פרסומי
המבקש להיות חבר ולקבל מידע פרסומי מהאתר, על בסיס קבוע, יירשם לאתר כחבר, על ידי מילוי המקום המיועד לכך בטופס ההצטרפות לניוזלטר, המצוי באתר.
חברות באתר כוללת, בין היתר, את הסכמת החבר לקבל חומר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בדיוור ישיר, לגבי פעילויות המרכז הקהילתי, ובכלל זה, אירועים מתוכננים ו/או מועדיהם ו/או מחירים ו/או פרטים דומים ו/או אחרים ו/או פרסומים שונים, הכל לפי שיקול דעת המרכז הקהילתי.
החברות באתר אינה כרוכה בתשלום, וניתנת לביטול בכל עת, באמצעות מסירת הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני. יש לוודא קבלת ההודעה. החברות באתר תיפסק בתוך 72 שעות ממועד קבלת ההודעה האמורה.
4. רישום לאתר ושמירת פרטיות
על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר, וכן על מנת לקבל ניוזלטר, יש למלא טופס פרטים אישיים, כאמור בסעיפים 2 ו- 3 לתקנון זה לעיל.
הנהלת האתר מחויבת לשמור, ככל שניתן, על פרטיות מי שנרשמו לאתר, תוך שמירת סודיות המידע האישי של המזמינים, החברים והגולשים באתר.
עם זאת, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) מאשר בזאת, כי ידוע וברור לו, שלא תמיד ניתן להבטיח הבטחה מלאה של שמירת הסודיות ו/או פרטיות המידע, אשר הינו מעביר באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני, ולפיכך, מאשר בזאת המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה), כי אין המרכז הקהילתי אחראי בכל אופן שהוא בקשר לשימוש במידע הנמסר על ידו באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או על הפצתו .
מובהר, כי מזמין ו/או חבר ו/או גולש (בהתאם למקרה) אינו רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרה שאינה חוקית. הקביעה האם חומר מסוים מהווה הפרה של הוראות תקנון זה תהא של המרכז הקהילתי בלבד, ולמזמין ו/או לחבר ו/או לגולש (בהתאם למקרה) לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המרכז הקהילתי בנוגע לכך, ושיקול הדעת הבלעדי לאופן השימוש באתר מסור להנהלת המרכז הקהילתי, ובכלל זה בכל הנוגע לאישור שם ו/או לשם משתמש של מזמין ו/או חבר.5. פרסומים והמלצות באתר ובניוזלטר
כל פרסום ו/או המלצה ו/או אזכור מוצרים ו/או אירועים, המופיעים באתר ו/או בניוזלטר המופץ על ידי המרכז הקהילתי אינם בגדר המלצה מקצועית ו/או ייעוץ מקצועי, וכל הבוחר להסתמך על פרסום ו/או המלצה ו/או אזכור כאמור, ו/או לנהוג על פיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

6. קבלת כרטיסים שהוזמנו
כרטיסים שיוזמנו לאירועים באמצעות האתר יתקבלו אצל המזמין באמצעות הודעת SMS ו/או דואר אלקטרוני.
את האסמכתא שתתקבל יש להציג לנציגי המרכז הקהילתי בראשיתו של האירוע המבוקש,
על רוכש כרטיסים, אשר ביצע רכישה דרך האתר בהנחה, מכל סוג שהוא, להציג תעודה ו/או אסמכתא מתאימה, המעידה על זכאותו להנחה כאמור.
ביצע מזמין רכישת כרטיסים דרך האתר בהנחה, ולא הציג תעודה ו/או אסמכתא המעידה על זכאותו להנחה כאמור - ישלם בעת איסוף הכרטיסים בקופת המרכז הקהילתי את סכום ההנחה אותה קיבל בעת ההזמנה דרך האתר וזאת כתנאי לקבלת הכרטיס/ים (מילים אחרות, מזמין כאמור יידרש לשלם את המחיר המלא / המקורי בקשר עם אותה רכישה).
שינוי ו/או החלפה בקשר עם כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה למזכירות המרכז הקהילתי, ובכפוף לתקנון זה. ויודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.
לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן לאירוע מסוים ו/או למועד מסוים. החלפת כרטיס מהווה ביטול עסקה, כמשמעותה בסעיף 7 להלן.7.ביטול עסקה
ככלל לא ניתן לבטל עיסקה לאחר הזמנתה באמצעות האתר.
אירוע אשר פורסם מראש בהקשר אליו, כי ניתן לבטל הזמנה לאחר רכישתה, ביטול העסקה יתבצע דרך פניה ישירה ובכתב למזכירות המרכז הקהילתי, ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני יום האירוע המוזמן.
בוטלה עסקה, בהתאם להוראות סעיף 7(ב) לעיל – לא יחויב ביטול עד 7 ימי עסקים טרם האירוע,
ביטול שיתבצע פחות מ- 7 ימי עסקים לפני האירוע יחויב בעלות המלאה של מחיר העסקה.
עצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה אישורו והסכמתו של המזמין לחיובו בעלות המלאה של מחיר העסקה בעת הביטול.
בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע מסוים בכרטיס לאותו אירוע, במועד אחר - כמוה כבקשת ביטול עסקה.
אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה).
אם וככל שיבוטל אירוע על ידי המרכז הקהילתי, יהא המזמין זכאי להחזר בגובה התשלום ששולם על ידו בפועל בקשר עם האירוע,
אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי.
8. זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני
מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר שייכים ויהיו בכל עת בבעלות מלאה ובלעדית של המרכז הקהילתי.
האתר והתוכן המופיעים במסגרתו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצא באלה (להלן ביחד בסעיף 8 זה: "המידע") מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים, אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים במסגרת האתר.
נאסר על מזמין ו/או חבר ו/או גולש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, או למכור כל חלק מן המידע, הכלול באתר ללא הסכמתו הכתובה והמפורשת של המרכז הקהילתי.
המזמין והחבר והגולש מכירים בזכויות היוצרים, הקיימות במידע, ומתחייבים שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי ו/או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
הסימנים המסחריים של המרכז הקהילתי בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של המרכז הקהילתי, או מותגים בבעלות המרכז הקהילתי, אשר השימוש בהם מותר בלעדית למרכז הקהילתי. לא יעשו המזמין ו/או החבר ו/או הגולש כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין של המרכז הקהילתי בסימני המסחר או המותגים.

9. הגבלת אחריות המרכז הקהילתי
האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע במסגרתו - מוצע לשימוש כמות שהוא, אומנם כוונת המרכז הקהילתי הינה, כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן ונפלו ו/או יפלו טעויות טכניות ו/או אחרות במידע, לרבות טעויות מהותיות.
תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים ו/או שירותים, המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצר ו/או שירות הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. היה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיו הרשמיים של המרכז הקהילתי, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי המרכז הקהילתי, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי המרכז הקהילתי. במסמכיו הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי המרכז הקהילתי.
המרכז הקהילתי אינו מתחייב, שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המרכז הקהילתי, או לנזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל המרכז הקהילתי או מי מספקיו. המזמין ו/או החבר ו/או הגולש באתר מבין כי מדובר ברשת האינטרנט, אשר חשופה לבעיות ולתקלות ולנזקים כמפורט לעיל, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המרכז הקהילתי בכל הנוגע לאמור לעיל.
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש (המזמין ו/או החבר ו/או הגולש). המרכז הקהילתי אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר, והמרכז הקהילתי לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
על אף האמור בכל דין מוסכם, כי לגבי עילה הנובעת מתקנון זה ו/או ממתן השירותים ו/או רכישת כרטיסים לאירועים מאת המרכז הקהילתי, תהא תקופת ההתיישנות למשך שנתיים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים, או מיום שנתגלתה עילת התביעה, כמוקדם מביניהם. שימוש המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) באתר כמוה כהסכמה לאמור בתקנון זה וכחתימה על חוזה נפרד, כאמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958.
10. שונות
שינוי מקומות ישיבה- המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכתוצאה משיקולים שונים, לשנות את מקומות הישיבה, אולם, מובהר כי הדבר ייעשה במקרים חריגים בלבד.
בכוונת המרכז הקהילתי, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת המרכז הקהילתי להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן, רשאי המרכז הקהילתי להפסיק את השימוש באתר, מדי פעם בפעם, לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות ו/או הפסקות בשירותים המסופקים במסגרת האתר.
בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין תנאים אחרים במסמכי המזמין ו/או בכל מסמך אחר, אשר מועד כתיבתו מוקדם למועד פרסום תקנון זה, יגברו הוראות מסמכי המזמין ו/או המסמך האחר שמועד כתיבתם מוקדם למועד פרסום תקנון זה.

ט.ל.ח
תקנון רכישת כרטיסים ומנויים הצגותתקנון רכישת מנוי להצגות תאטרון לילדים ולמבוגרים
****ייתכנו שינויים ברפרטואר ההצגות או בתאריכים.
יש להתעדכן במרכז הקהילתי לפני תחילת העונה.נהלים למנוי
סדרות התיאטרון מתקיימות בבית ניר שרייבמן
מנוי ילדים (4-7) כולל 6 הצגות. מנוי ילדים גדולים (8-12) כולל 4 הצגות. מנוי מבוגרים כולל 6 הצגות ותוכן נוסף: סרט או מופע קטן.
ייתכן מצב שבו מועד הצגה משתנה, או שהצגה מתחלפת בהצגה אחרת. אנו עושים כמיטב יכולתנו לעמוד בתכנית שפורסמה, אך ייתכנו שינויים בשל כוח עליון או אילוצים של התיאטראות. אין אנו אחראים לשינויים אלה ולא יהיו החזרי כספים או פיצוי כלשהו בגינם בשונה מסעיף 7(ח) לעיל.
קניית המנוי מתבצעת בידיעה מראש של שמות ההצגות המוצגות.
קניית המנוי פירושה, קניית מקום קבוע ( שורה וכסא ), למשך כל עונת המנויים.
לאחר הזמנת המנוי ניתן לבטלו עד 7 ימי עסקים ממועד תחילת המנוי (הצגה ראשונה)
אין החזר כספי על החמצת הצגות במסגרת המנוי!
מלווה מבוגר חייב במנוי.
ההצגות כולן מתקיימות בהתאם ליום שנקבע. למאחרים לא תתאפשר ישיבה במקומות שהוזמנו ויאלצו לשבת במקומות פנויים באולם מבלי להפריע למהלך ההצגה.הסדרי הרשמה ותשלום:
ברישום ידני (ע"ג טופס) ו/או באתר המתנ"ס לאחר שליחת טופס ההרשמה למרכז הקהילתי ייצרו איתכם קשר לשיבוץ המקומות.
* המנוי ייכנס לתוקפו רק לאחר הסדרת שיבוץ המקומות והתשלום במזכירות המרכז הקהילתי.
כרטיסי המנוי יחכו לכם בתאום מראש במזכירות המרכז הקהילתי.