טפסים

תקנון חוגים

התקנון

תקנון ונהלי העמותה תשפ"ב 2021-22

נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים .רישום לפעילות מהווה הסכמה מצדכם לאמור להלן.


כללי

1. שנת הפעילות בעמותה תפתח ב- 1.9.2021 ותפעל עד ה- 30.6.2022, (חוגי מוסיקה וחוגים נוספים פועלים עד ה- 31.7.22 בכפוף למפורט באתר.)

2. חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות. לוח החופשות השנתי יפורסם באתר בתחילת שנה"ל.

3. התשלום בגין חוגים שיפעלו גם בחודש יולי יהיה עבור 11 חודשים.

4. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך השנה ממספר זה, תעמוד לעמותה הזכות לבטלו.

5. הנהלת העמותה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד חוגים.

6. ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים. במקרים אלו ייתכנו שינויים בשעות החוג בהתאם לשיבוץ.

7. אנא הקפידו לעדכן את מזכירות העמותה בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל מסרונים וכתובת מייל העדכנית.

9. במקרה של ביטול כתוצאה מכוח עליון או שינוי תנאים לא צפוי בפעילות, העמותה שומרת לעצמה את הזכות  לחייב את הלקוח בעלות הוצאות ההכנה והערכות לפעילות .הודעה על כך תימסר להורים בסמיכות להודעת הביטול.

10. במחלקות ספורט ומחול תינתן האפשרות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט המשתתף שלא להמשיך, לא יחויב בגין השתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא. שיעורי ניסיון יתקיימו בין התאריכים 1/9/21-30/9/21 מעבר לתאריך זה התנסות בחוג כרוכה בתשלום של 40 שיופחתו מהתשלום החודשי .

 בשיעורי הקונסרבטוריון שיעורי ניסיון כרוכים בתשלום מלא, ומתאפשרים לכל אורך השנה. 

11. משתתף שהיה בשיעור ניסיון ולא הסדיר הרשמתו לחוג, לא יוכל להמשיך ולהשתתף המקום אינו מובטח ולכל משתתף ניתנת אפשרות לשיעור ניסון אחד בלבד!!!

12. משתתפי החוגים יהיו באחריות ההורים עד תחילת הפעילות ומרגע סיומה.

13. העמותה רשאית להביא מדריך מחליף בכל עת.

14. חוגים שיבוטלו בשל מזג אויר גשום יוחזרו במהלך חופשות  אלא אם נכתב אחרת. 

15. במקרה של ביטול חוג בשל היעדרות של המדריך מכל סיבה שהיא – יוחזר השיעור במועד שיקבע במהלך השנה.

16. מועדי שיעורים פרטניים יקבעו רק לאחר הסדרת התשלום ובתיאום עם מנהל המחלקה.

17. תלמידי הקונסרבטוריון נדרשים לקחת חלק פעיל באחד מגופי הביצוע האומנותיים/הרכבים בכפוף להמלצת המורה האישי ומנהלת הקונסרבטוריון. 

18. משפחה החייבת כספים לעמותה לא תורשה להירשם לפעילות העמותה בשנת  הפעילות הנוכחית עד להסדרת החוב. 

19. לוח החופשות במשך שנת הלימודים יפורסם בתחילת שנת הפעילות באתר העמותה.

 

תנאי השתתפות

1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים לפעילות ללא החזר כספי.

2. שיעור שיבוטל ע"י המדריך, יתקיים במועד אחר, עד סוף שנת הפעילות  .בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום.

3. כל כניסה לחוג מותנית באישור ממזכירות העמותה, המציין כי המשתתף נרשם לחוג .

4. משתתף שיעדר עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע ח"ו בתאונה, תימסר הודעה על כך בכתב לעמותה ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי של החוג.

5. אי הופעה לחוג או פעילות, אינה משחררת מתשלום.

 

תשלום

1.ההרשמה היא שנתית. התשלום לחוגים יעשה בתחילת כל שנה מראש באמצעות כרטיסי אשראי,שקים או מזומן בלבד.

2. את התשלום בגין הפעילות בחוגים ניתן לשלם בתשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והצמדה. אופן התשלום יבוצע באשראי /שקים בכל 10 לחודש.

3. החיוב מתבצע עבור כל חודש. במקרה של התחלת תשלומים מאוחרת, יכלול התשלום הראשון את החודשים שקדמו לו.

4. למשלמים בכרטיס אשראי - התשלום יחויב בין 25 ל 28 לכל חודש.

5. הנהלת העמותה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שלא עומד בתשלומים וזאת לאחר התראה של 7 ימים. 

6. דמי הרשמה בסך 30 שקלים לכל בית אב ייגבו בזמן ההרשמה. במקרה של ביטול ההרשמה – דמי ההרשמה לא יוחזרו.

7. המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪.

8. בכל מקרה של הכחשת עסקה / ביטול חד צדדי של הלקוח בחברת האשראי, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 35 ₪.

9. המחירים המפורסמים באתר/ חוברת הינה לשנת פעילות מלאה , אלא אם מצוין אחרת.

10. השאלת כלי נגינה בקונסרבטוריון תתאפשר תמורת דמי שימוש.

11.בחלק מהחוגים יגבה תשלום נוסף עבור בדיקות רפואיות ומבחנים. על פי התיקון לחוק הספורט לא חלה חובת עריכת ביטוחים לספורטאים בגנים , או תלמידים בבתי הספר שגילם מתחת ל 18 שנים – אלה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות של משרד החינוך.

גם ספורטאים מעל גיל 18, שאינם מקבלים שכר בעבור עיסוקם בספורט, אינם מחויבים בביטוח תאונות אישיות. למעוניינים להרחיב את הביטוח הרפואי בשל עיסוק בספורט, אנו ממליצים לעשות זאת באופן פרטי.

 

הנחות

1.הרשמה לשלושה חוגים ומעלה  באומנות העשרה, ספורט ומחול קהילתי תזכה את ראש המשפחה בהנחה של 2% לכל חוג .

2. לידיעתכם אין כפל הנחות!! משתתף שיסיים את פעילותו לפני סוף השנה יבוטלו דמי ההנחה.

3.השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף.

4. התשלום עבור סדנאות אינו מזכה בהנחה מכל סוג שהוא.

 

מדיניות ביטול השתתפות בפעילות זמארין

1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס באתר העמותה . בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס ביטול חוג על ידי מנהל המחלקה. משתתף שלא שלח טופס ביטול ייחשב כמי שהמשיך בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יתקבלו ביטולים טלפוניים או דרך המדריך.  

2. ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר בכל עת באישור מנהל המחלקה בלבד וכל זאת בסמוך להודעה בכתב.

3. אין אפשרות לביטול מנויי הכולל מנוי תרבות ותאטרון, קתדרה וכו.

4. שיעורים פרטניים ניתן לבטל עד 24 שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב סיבות רפואיות בצירוף אישור מחלה מרופא. בהיעדר הודעה מראש יגבה תשלום מלא. 

5. החזרי שיעורים פרטניים כנגד ביטול של התלמיד יתבצעו בזמן פנוי של המורה ובמידת האפשר, ובכל מקרה לא יוחזרו יותר משני שיעורים בשנה. 

6. אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספי בגינו.

7.ביטול השתתפות עד 20 לחודש מחייב תשלום עד תום אותו החודש. המשתתף רשאי להגיע למפגשים עד סוף אותו החודש.

ביטול שיעשה לאחר ה20 לחודש מחייב בעמלת ביטול אשראי של 20 ₪ .

8. בנוסף העמותה תגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 5% משווי העסקה השנתי או 100 ₪ הנמוך מבניהם. למעט המקרה שהביטול נעשה בחודש ספטמבר לא ייגבו דמי ביטול.

 

קורונה

1.על רקע מגפת הקורונה ולאור העובדה כי הנסיבות המשתנות מחייבות לעיתים הפסקת פעילות, הכלל הינו כי בכל מקרה בו תופסק פעילות כוללת של העמותה בעת קורונה- יתבצע חיוב יחסי וזיכוי עתידי באם נדרש עם החזרה לפעילות. 

2.בכל מקרה בו משתתף יפסיק את פעילותו עקב בידוד או ריחוק חברתי לפרק זמן עד שבועיים – לא יינתן החזר כספי. 

3. בכל מקרה בו מדריך יאלץ להיעדר/לבטל פעילות עקב קורונה או בידוד או מסיבה אחרת יבוצע החזר שיעורים בהתאם גם בזום במידת האפשר.  יש לקחת בחשבון כי תתכן הארכה של שנת הפעילות בהתאם לנסיבות.

4. כלל החוגים יתקיימו בהתאם למגבלות ה"תו הסגול" ויש לקחת בחשבון כי ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בתקופת  הקורונה.

5.בתקופת הקורונה במקרה של סגר, יתקיימו השיעורים הפרטניים בזום במידת האפשר.

 

אמצעי התשלום

1. הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי העמותה את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה, ומאשר לחייב את כרטיס האשראי/ עבור תשלום דמי הרשמה ושכר לימוד החל מחודש ספטמבר 2021 ועד חודש יוני/ יולי 2022 כולל .הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב.

2. אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת.

3. אנו מסכימים כי העמותה תהיה רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.

4. ידוע לנו כי העמותה תהיה רשאית להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.

5. ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב לעמותה אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החוב.

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"